Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Wetboek wegverkeer en wegvervoer 2018 (NIEUW)Het 'Wetboek wegverkeer en wegvervoer' is de nieuwe naam van het 'Basiswetboek wegverkeer voor de politie'. Het bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de politie en is het ook een handig hulpmiddel voor iedereen die geregeld met de verkeerswetgeving in aanraking komt. U kunt het boek meteen bestellen via de webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Zakboekje Handhaving Ruimtelijke Ordening 2018Het Zakboekje Handhaving Ruimtelijke Ordening 2018 is volledig afgestemd op de nieuwe regels van het Decreet Handhaving Omgevingsvergunning en het Handhavingsbesluit Ruimtelijke Ordening, die op 1 maart 2018 in werking zijn getreden. Met het nieuwe decreet wordt de handhaving helemaal omgegooid. Daarom werd ook het zakboekje volledig herwerkt en kreeg het een nieuwe structuur. Het is nu meer dan ooit een juridische en praktische handleiding bij de handhavingsinstrumenten. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Zakboekje strafrecht 2018De nieuwe editie van Zakboekje strafrecht werd aangepast aan alle wetswijzigingen die tot en met 15 maart 2018 gepubliceerd zijn in het Belgisch Staatsblad. Er zijn onder andere wijzigingen i.v.m. mensenhandel, woonstschennis, voorbereiding van een terroristisch misdrijf, onderschepping van niet voor het publiek toegankelijke communicatie, gedwongen huwelijk, het binnendringen in havengebieden en interne hacking. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Aankoop materiaal door lokale politie: welke ondersteuning biedt federale politie?

Nieuws - 07/08/2017
-
Auteur 
Tom Depla


Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon kreeg onlangs in het parlement een uitvoerige schriftelijke vraag over ICT-aankopen door de lokale politie via overheidsopdrachten en de ondersteuning daarbij via raamcontracten afgesloten door de federale politie. Naast ICT-ondersteuning ging de vraag ook over de aankoop van wapens en kledij. Hieronder vindt u in de integrale weergave van vraag en antwoord. 
Vraag
De federale politie heeft sinds de hervorming van 2001 een groot aantal herstructureringen doorgevoerd en aldus werk gemaakt van de optimalisatie van de politie en een rationalisatie van de middelen en het personeel. De federale politie neemt de zogenaamde 'gespecialiseerde politie' voor haar rekening: speciale eenheden, bereden politie, spoorwegpolitie, wegpolitie, gerechtelijke politie, enz. Daarnaast ondersteunt ze de politiezones. Die ondersteuning kan operationeel zijn (personeelsversterking, materiaal (waterkanonnen, paarden, enz.)) en niet-operationeel: overheidsopdrachten, materiaal, ICT, juridisch, enz.

Naar verluidt hebben de forse besparingen bij de federale politie ook gevolgen voor de lokale politie. Zo heeft de federale politie de politiezones in verband met de ICT-ondersteuning meegedeeld dat ze geen globale overeenkomst voor alle politiediensten meer kon sluiten voor de vervanging van hun serverplatform. De politiezones zullen dus zelf zorg moeten dragen voor de vervanging en het onderhoud van de servers. Het is niet normaal dat elke politiezone zelf haar eigen overheidsopdracht moet uitschrijven. Dat is niet alleen tijd- en energieverspilling, maar zal bovendien de onderlinge samenhang van het systeem ondermijnen, want niet elke politiezone zal noodzakelijkerwijs compatibele installaties aanschaffen, ook al moet de aankoop voorafgaandelijk groen licht krijgen van het federale niveau. Er werd eerder meegedeeld dat er op aanvraag bilaterale contacten tussen de politiezones en de deskundigen van de Directie van de politionele informatie en de ICT-middelen zouden worden gelegd wanneer een politiezone een aanbestedingsprocedure wil uitschrijven of technisch advies nodig heeft.

Tot zover de theorie. In de praktijk blijkt dat een politiezone zes maanden moet wachten alvorens een advies te ontvangen, omdat de deskundigen al hun handen vol hebben met de federale politie en geen tijd hebben voor de politiezones.

1. Zou u, in het licht van het bovenstaande, ervoor kunnen zorgen dat de politiezones opnieuw een kaderovereenkomst met de federale politie zouden kunnen sluiten voor alle ICT-gerelateerde aankopen?

2. Wat de overige overheidsopdrachten betreft, wordt er nu met één opdracht per voertuigmodel gewerkt. Daarnaast is er ook nog altijd geen opdracht voor de uniformen (voorraadtekort hoewel er zeer recentelijk een opdracht werd gesloten) en de collectieve bewapening. Elke politiezone moet zelf haar eigen opdrachten organiseren. Tot slot stellen sommige zones hun opdrachten open voor de andere zones om die problemen te ondervangen. Wanneer zouden alle opdrachten met betrekking tot de politiezones wederom door de federale politie kunnen worden georganiseerd?
Antwoord
1. Het is inderdaad zo dat de federale politie niet meer beschikt over eigen ICT-raamcontracten waarop de lokale politiezones een beroep kunnen doen. Er zijn wel een aantal alternatieven zoals FORCMS, het raamcontract van het Vlaams Instituut voor Technologische Ontwikkeling (VITO) en het ICT-raamcontract waarmee een aantal behoeften afgedekt kunnen worden. De technologische compatibiliteit van het materiaal en de oplossingen die daarin beschikbaar zijn, moet natuurlijk geverifieerd worden ten opzichte van de normen die de geïntegreerde politie hanteert. De directie van de politionele informatie en de ICT van de federale politie kan daarvoor bijstand geven.

De visie van de federale politie betreffende logistieke ondersteuning voor ICT is momenteel minder dan vroeger gericht op het realiseren van overheidsopdrachten in eigen beheer. Conform met de algemene politiek van de regering wordt vooral gestreefd naar synergie tussen overheidsdiensten waarbij contracten van een aanbestedende overheid beschikbaar gesteld worden voor een maximum aan geïnteresseerde partijen. Op die wijze moet het mogelijk zijn professionele en efficiënte oplossingen aan te reiken in het belang van alle betrokken diensten. Ideeën en initiatieven van het terrein zijn in die context belangrijk om er rekening mee te kunnen houden bij de ontwikkeling van voorstellen. De nodige aandacht moet natuurlijk gaan naar het inwerken van clausules in de overheidsopdrachten die de geïntegreerde politie (federaal en lokaal) toelaten om te bestellen op raamcontracten van de federale overheidsdiensten. Bij gebrek aan voorgaande, kan nog altijd de mogelijkheid overwogen worden om binnen de federale politie een overheidsopdracht te voeren ten voordele van de geïntegreerde politie.

2. De federale politie treedt voor de aankoop van materieel dat niet specifiek voor bepaalde federale eenheden voorzien is (helikopters, boten, enz.) op als opdrachtencentrale voor de lokale politie en dit op basis van artikel 2, 4° en 15 van de wet van 15 juni 2006. Dit wil zeggen dat de lokale politie in deze opdrachten kan bestellen zonder zelf de aankoopprocedure op te starten. Actueel staan er ongeveer een 110-tal contracten open voor de lokale politie (te vermeerderen met deze die nog in 2017 worden vastgelegd). Deze zijn terug te vinden op Portal en vanaf dit jaar op e-catalogue (nieuwe overheidsopdrachten). Per contract staat eveneens op deze site een document ter beschikking met de desbetreffende modaliteiten (prijs, bestelmodaliteiten, datum aanvang en einde contract, korte beschrijving materiaal, enz.)

Een opdracht voor de aankoop van collectieve wapens in kaliber.300 is actueel aan de gang. Het was beslist dat het de politiezone Westkust is die zal instaan voor de realisatie van deze overheidsopdracht. De federale politie biedt ondersteuning voor dit project. De technische specificaties van de.300-bewapening zijn reeds opgesteld door de directie van de logistiek en goedgekeurd door de bewapeningscommissie in februari 2017. De beschrijving van de evaluatiemethode wordt momenteel uitgewerkt. Na de validatie van de technische normen en de aanpassing van de GPI62, zal de politiezone Westkust de publicatieprocedure van het lastenboek opstarten. Na de toekenning van de markt voor de collectieve bewapening zal de overheidsopdracht voor de munitie worden aangevat.

Betreffende de overheidsopdrachten voor de kledij, is er vooreerst niet één enkele overheidsopdracht voor kledij maar een aparte markt per kledingstuk, dit zowel voor de basis- als voor de functie-uitrusting. Er is hiervoor geen enkele opschorting van een markt voorzien. De stockproblemen komen voor omwille van verschillende redenen:
- nieuwe markt die niet klaar is (technische complexiteit);
- kwaliteitsprobleem met de producten die door de inschrijvers worden voorgesteld;
- heel gelimiteerde stock door budgettaire beperkingen en doordat de federale politie de aankopen van de lokale politie moet voorschieten;
- contractbreuk door een faillissement.

De federale politie streeft er steeds naar om een steun te bieden aan de politiezones. Het aanbod is zelfs gestegen sinds de politiehervorming. Voor eind 2017 zou de situatie moeten geregulariseerd zijn (markt riemen, dassen, gasmaskers, enz.)

Bron: vraag nr. 2218 van Benoît Friart aan minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon, over ‘Politie. - Materiaal en overheidsopdrachten’, Bulletin nr. 124