Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Gemeentelijke administratieve sancties voor verkeersinbreuken (NIEUW)


 Basiswetboek wegverkeer voor de politie

Dit nieuwe boek is een onmisbaar hulpmiddel voor alle professionals die met GAS voor verkeersinbreuken in aanraking komen, zoals vaststellers, GAS-ambtenaren en advocaten. Het boek biedt een diepgaande analyse van de regelgeving en bevat verwijzingen naar en citaten uit de toepasselijke wetsartikels. De toelichting bevat rechtspraak en is rijkelijk geïllustreerd met afbeeldingen van verkeersborden, wegmarkering en parkeersituaties. Ga meteen naar onze webshop en plaats uw bestelling.

Basiswetboek Wegverkeer voor de politie 2017 (NIEUW)
Het Basiswetboek Wegverkeer voor de politie bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten. De wetgeving wordt in het boek overzichtelijk weergegeven binnen zeven hoofdstukken: Wegverkeer, Rijbewijs, Technische eisen, Inschrijving voertuigen, Verplichte aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen, Wegvervoer, Bescherming verkeersinfrastructuur. U kunt het boek meteen bestellen via de webshop.

‘De Werkvennootschap’ realiseert grote mobiliteitsprojecten in Vlaanderen

Nieuws - 13/02/2017
-
Auteur 
Laure Lemmens


Vlaanderen wil grote mobiliteitsprojecten voortaan anders aanpakken via ‘De Werkvennootschap’. Deze nieuwe nv bundelt alle expertise in één entiteit om dossiers voor de realisatie van mobiliteitsinfrastructuur gebiedsgericht, integraal en projectmatig aan te pakken.
Het Basisdecreet van 23 december 2016 dat vorm geeft aan De Werkvennootschap, is op 7 februari 2017 in het Staatsblad verschenen. Maar een effectieve opstart is nog niet voor morgen. Er zijn nog een aantal uitvoeringsbepalingen nodig. En ook samenstelling en werking van de nieuwe nv staan nog niet op punt.
Doorstart Via-Invest Vlaanderen
Wel is duidelijk dat De Werkvennootschap niet volledig nieuw is. Er wordt immers gestart vanuit ‘Via-Invest Vlaanderen’. Deze nv van privaat recht werd in 2007 opgericht voor de aanpak van mobiliteitsknopen in de vorm van een structurele samenwerking tussen de Participatiemaatschappij Vlaanderen en het Vlaams Departement Mobiliteit en Openbare Werken en het Agentschap Wegen en Verkeer.
Nv van publiek recht
‘Via Invest Vlaanderen’ wordt nu omgevormd tot ‘De Werkvennootschap’, een nv van publiek recht. Met als decretale opdracht: ‘het realiseren en faciliteren van mobiliteitsinfrastructuur binnen de bevoegdheden van het Vlaamse Gewest, met inbegrip van het ontwerpen, financieren, bouwen en – zo nodig – onderhouden en beheren van die infrastructuur’.
De nieuwe nv zal instaan voor de integrale en geïntegreerde opvolging van complexe infrastructuurprojecten van strategisch belang, vanaf ontwerp tot de oplevering en in voorkomend geval het onderhoud en het beheer van die infrastructuur. Daarnaast zal De Werkvennootschap ook instaan voor het sluiten en beheren van contracten met private partners als via formules van publiek private samenwerking wordt gewerkt.
Bedoeling is dat de nv optreedt als projecteigenaar en dus handelt in eigen naam en voor eigen rekening. Maar cruciaal is wel om overleg, participatie en communicatie met de burgers en het middenveld te organiseren.
Doorlopen bestaande projecten
De Werkvennootschap zal eerst uitvoering geven aan lopende projecten. Op die manier kan er worden geput uit reeds opgebouwde ervaring en kan de nodige expertise doelmatige gebundeld worden in multidisciplinaire teams.
Vervolgens zal de nv een aantal grote projecten aanpakken in de Vlaamse Rand, prioritair gaat de aandacht uit naar de heraanleg van de Brussels Ring en het tramproject Brabantnet.
In een latere fase worden dan nieuwe projecten opgestart waarvoor een geïntegreerde aanpak nodig is.
Politieverordeningen
Op voorstel van de raad van bestuur van De Werkvennootschap zal de Vlaamse regering de politieverordeningen uitvaardigen voor de infrastructuur waarop de nv een zakelijk recht heeft of die door haar beheerd wordt. Die verordeningen kunnen betrekking hebben op de toegankelijkheid van de gronden en de infrastructuur en op de milieubescherming, de integriteit, de veiligheid en de gezondheid op, rond en van de gronden en de infrastructuur.
Overtredingen van de politieverordeningen worden bestraft met een geldboete van 26 tot 1.500 euro.
17 februari 2017
Het decreet van 23 december 2016 bevat geen specifieke datum van inwerkingtreding. De bepalingen worden dus volgens de algemene regel van kracht, 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad. Dat is 17 februari 2017.

Bron:  Decreet van 23 december 2016 houdende de totstandbrenging van De Werkvennootschap nv van publiek recht, BS 7 februari 2017.