Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in


Verkeersvademecum 2023 (NIEUW)In editie 2023 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2022. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2023 (NIEUW)Het Interventiezakboekje 2023 bestaat uit 73 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.
 

Zakboekje strafrecht 2022Het Zakboekje Strafrecht is een onmisbaar werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Voor politieambtenaren onmisbaar om betrouwbare pv’s op te stellen. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Wetboek wegverkeer en wegvervoerHet Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Vlaamse openbare besturen kunnen vergunningen en andere rechten weigeren op basis van integriteitsonderzoek naar criminele activiteiten

Nieuws - 17/02/2024
-
Auteur 
Droits Quotidiens Legal Design


Vlaanderen wil vermijden dat de Vlaamse overheid en de lokale overheden ongewild georganiseerde en ondermijnende criminele activiteiten en personen zouden faciliteren. Daarom werd een decretale regeling uitgewerkt om tegemoet te komen aan de verzuchtingen van de openbare besturen om korter op de bal te kunnen spelen als er georganiseerde criminele activiteiten vermoed worden bij bijvoorbeeld de aanvraag van een vergunning, concessie, subsidie enzovoort. Het gaat vooral, maar niet uitsluitend om openbare besturen op het lokale niveau. Openbare besturen kunnen beslissen dat bijvoorbeeld vergunningen worden geweigerd, geschorst, opgeheven of aan bijzondere voorwaarden onderworpen, op basis van een gemotiveerde integriteitsbeoordeling. De Wet Bestuurlijke Handhaving geeft steden en gemeenten een rechtsgrond om concrete preventieve en repressieve bestuurlijke maatregelen te nemen tegen lokaal ontwrichtende criminaliteit.
Het gaat om rechten die op basis van Vlaamse regelgeving via een administratieve rechtshandeling (bestuurshandeling) worden verleend.
Er wordt geen limitatieve oplijsting gemaakt van welke bestuurshandelingen door het bevoegde openbaar bestuur geweigerd, geschorst of opgeheven kunnen worden of aan welke van deze bestuurshandelingen voorwaarden kunnen worden gekoppeld op basis van een integriteitsonderzoek.
Maar er wordt gedacht aan bijvoorbeeld:
erkenningen;
toelatingen;
toestemmingen;
subsidies;
machtigingen;
vergunningen,;
concessies;
licenties;
attesten;
ontheffingen;
vrijstellingen;
beroepskaarten.
Zaken die niet gelinkt kunnen worden aan sanctioneerbare feiten vallen buiten het toepassingsgebied. Inschrijvingen in onderwijsinstellingen, diploma-uitreikingen en dergelijke vallen dus niet binnen het toepassingsgebied.
Het bevoegde openbaar bestuur of de Directie Integriteitsbeoordeling voor Openbare Besturen (DIOB) voeren het integriteitsonderzoek uit. Als een openbaar bestuur over onvoldoende informatie beschikt om een omvattend integriteitsonderzoek uit te voeren, kan het een adviesvraag stellen aan de DIOB. Die DIOB is opgericht bij Wet Bestuurlijke Handhaving.
Ernstig risico
Uit de integriteitsbeoordeling moet blijken dat er een aanwijsbaar ernstig risico bestaat dat het recht, toegekend via de bestuurshandeling, wordt misbruikt of zal worden misbruikt om een van volgende acties te plegen:
toelaten dat uit eerder gepleegde sanctioneerbare feiten verkregen voordelen, al dan niet financieel van aard, worden benut;
sanctioneerbare feiten.
Bij de integriteitsbeoordeling wordt rekening gehouden met de ernst van de feiten en de relatie van de houder of aanvrager van het recht tot de sanctioneerbare feiten, in het bijzonder:
de wijze waarop hij bij de sanctioneerbare feiten is betrokken;
het feit of hij direct of indirect leiding geeft of heeft gegeven aan een rechtspersoon die de sanctioneerbare feiten heeft begaan;
het feit of een derde die een dominante positie tegenover hem inneemt, sanctioneerbare feiten heeft gepleegd.
Als een recht wordt geschorst, deelt het openbaar bestuur aan de betrokkene de voorwaarden mee om de schorsing ongedaan te maken.
Die voorwaarden kunnen betrekking hebben op:
beperkingen inzake de functie of het gebruik van een onroerend goed;
openings- of sluitingstijden;
beperkingen op het vlak van activiteiten waarbinnen de ondermijnende criminaliteit zich kan manifesteren volgens de risicoanalyse.
Uitwisseling informatie via samenwerkingsakkoord
Als uit het integriteitsonderzoek blijkt dat er een beslissing nodig is van een ander bevoegd openbaar bestuur, kan het openbaar bestuur aan het andere openbaar bestuur vragen om de beslissing te nemen.
Voor de uitwisseling van informatie sluit de Vlaamse Regering een samenwerkingsakkoord tussen de federale overheid, de gemeenschappen en de gewesten over de deelname aan de DIOB.
In werking: de Vlaamse Regering bepaalt voor iedere bepaling van dit decreet de datum van inwerkingtreding.

Bron:  22 DECEMBER 2023. - Decreet houdende de bevordering van de integriteitsbeoordeling door het openbaar bestuur,BS 14 februari 2024, bl. 18616.

Extra informatie: Wet Bestuurlijke Handhaving.