Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in


Verkeersvademecum 2024 (NIEUW)In editie 2024 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2023. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2024 (NIEUW)Het Interventiezakboekje 2024 bestaat uit 73 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.
 

Zakboekje strafrecht 2022Het Zakboekje Strafrecht is een onmisbaar werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Voor politieambtenaren onmisbaar om betrouwbare pv’s op te stellen. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Wetboek wegverkeer en wegvervoerHet Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Gerechtelijk Wetboek: update lijst van tegen beslag beschermde goederen

Nieuws - 21/06/2023
-
Auteur 
Droits Quotidiens Legal Design


De lijst van goederen die niet in beslag kunnen worden genomen om een schuld af te betalen (art. 1408 Gerechtelijk Wetboek) krijgt een update. De bestaande opsomming was immers niet meer aangepast aan de moderne (digitale) noden. Zo komt de wetgever bijvoorbeeld met een specifieke onbeslagbaarheid voor gsm’s. Niet alleen wat betreft de telefoon van de beslagene, maar ook die van de echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende partner én de kinderen ten laste. Zij het wel tot een bepaalde waarde.
Naast een actualisering van de lijst met tegen beslag beschermde goederen, zorgt de wetgever ook voor een verlenging van de termijn om verzet te doen m.b.t. de onbeslagbare goederen. Op die manier heeft de beslagene meer tijd om zich afdoende te informeren.
Lijst tegen beslag beschermde goederen
Voortaan mag op basis van artikel 1408 Ger. W. geen beslag worden gelegd op (noot: de bepalingen in het vet zijn nieuw)
op het nodige bed en beddengoed van de beslagene en van zijn gezin, de kleren en het linnengoed volstrekt noodzakelijk voor hun persoonlijk gebruik alsmede de meubelen nodig om deze op te bergen, een wasmachine en een strijkijzer en een strijkplank voor het onderhoud van het linnen, de toestellen die noodzakelijk zijn voor de verwarming van de gezinswoning, de tafel en de stoelen die voor de familie een gemeenschappelijke maaltijd mogelijk maken, alsook het vaatwerk en het huishoudgerei dat volstrekt noodzakelijk is voor het gezin, een meubel om het vaatwerk en het huishoudgerei op te bergen, een toestel om warme maaltijden te bereiden, een toestel om voedingsmiddelen te bewaren, één verlichtingstoestel per bewoonde kamer, de voorwerpen die noodzakelijk zijn voor de mindervalide gezinsleden, de voorwerpen die bestemd zijn om te worden gebruikt door de kinderen ten laste die onder hetzelfde dak wonen, de gezelschapsdieren, de voorwerpen en producten die noodzakelijk zijn voor de lichaamsverzorging en voor het onderhoud van de vertrekken, het gereedschap dat nodig is voor het onderhoud van de tuin, een en ander met uitsluiting van de luxemeubelen en luxeartikelen;
op de boeken en overige voorwerpen nodig voor de voortzetting van studies of voor de beroepsopleiding van de beslagene, zijn echtgenoot of wettelijk samenwonende en de kinderen ten laste van de beslagene die onder hetzelfde dak wonen; in zoverre het om toestellen en benodigdheden voor toegang tot het internet gaat, geldt de onbeslagbaarheid niet voor de betaling van de prijs van die goederen;
op de goederen die de beslagene, zijn echtgenoot of wettelijk samenwonende volstrekt nodig heeft voor zijn beroep, daarin begrepen de toestellen en de benodigdheden voor toegang tot het internet, tot een totale waarde van 2500 euro, geraamd op het tijdstip van het beslag en naar keuze van de beslagene, behalve voor de betaling van de prijs van die goederen;
op de voorwerpen die dienen voor de uitoefening van de eredienst;
op de levensmiddelen en brandstof die de beslagene en zijn gezin voor een maand nodig hebben;
een computer met internetverbinding en een printer in zoverre er geen enkele computer en/of printer geviseerd wordt door de bovenstaande bepalingen, behalve voor de betaling van de prijs van die goederen;
op de mobiele telefoon van de beslagene, zijn echtgenoot of wettelijk samenwonende en de kinderen ten laste van de beslagene die onder hetzelfde dak wonen, tot een waarde van 500 euro per telefoon, geraamd op het tijdstip van het beslag, behalve voor de betaling van de prijs van die goederen. Indien het vermelde bedrag wordt overschreden, wordt er in ieder geval ten minste één mobiele telefoon van inbeslagname vrijgesteld.
Tot nog toe kon volgens artikel 1408 Ger. W. ook geen beslag worden gelegd op ‘een koe, of twaalf schapen of geiten, naar keuze van de beslagene, een varken en 24 dieren van de hoenderhof, met het stro, voeder en graan, nodig voor het strooisel en de voeding van dat vee gedurende één maand’. Die volledig verouderde bepaling werd geschrapt.
Verzetstermijn
Voor betwistingen in verband met de toepassing van de regeling onbeslagbare goederen bestaat er een vereenvoudigde procedure. De beslagrechter beslist hierbij op grond van het proces-verbaal van beslaglegging, waarin de opmerkingen van de beslagene werden opgenomen. De beslagene moet die opmerkingen, op straffe van verval, aan de gerechtsdeurwaarder meedelen, hetzij op tijdstip van het beslag, hetzij binnen vijf dagen na de betekening van de eerste akte van het beslag.
Die termijn blijkt evenwel te kort. Vooral als men er rekening mee houdt dat de beslagene in vele gevallen niet (geheel) op de hoogte is van de regeling inzake de beslagbare goederen (het exploot van beslag vermeldt bijvoorbeeld wel de procedureregels vervat in artikel 1408 Ger.W. maar niet de lijst van onbeslagbare goederen zelf). Hij moet bijgevolg eerst te weten komen waar en hoe hij zich kan informeren. Om die reden wordt de termijn waarbinnen de beslagene zijn opmerkingen kan mededelen verlengd van 5 naar 15 dagen.
In navolging daarvan wordt ook de termijn voor neerlegging van het afschrift verlengd. En dat van 15 naar 25 dagen. Beide termijnen kunnen immers onmogelijk samenvallen.
In werking: 25 juni 2023.

Extra informatie:
- Geraakte artikels
Gerechtelijk Wetboek, art. 1408.