Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in


Verkeersvademecum 2022 (NIEUW)In editie 2022 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2021. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2022 (NIEUW)Het Interventiezakboekje 2022 bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.
 

Zakboekje strafprocesrecht 2021 (NIEUW)Het Zakboekje Strafprocesrecht is een onmisbaar werkinstrument dat het mogelijk maakt om de soms complexe regels van het strafprocesrecht correct en efficiënt te gebruiken in de praktijk. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Wetboek wegverkeer en wegvervoerHet Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Wetgever zet eerste stap in hervorming Gesolidariseerd Pensioenfonds

Nieuws - 23/06/2022
-
Auteur 
Droits Quotidiens Legal Design


Vanaf 1 juli 2022 gelden een aantal nieuwigheden m.b.t. de financiering van het Gesolidariseerd Pensioenfonds (GPF). De wetgever geeft daarmee gevolg aan een opmerking van het Rekenhof m.b.t. de bijdrage die door opgeheven of gefusioneerde openbare besturen betaald moet worden aan de GPD, maar op basis van de huidige tekst van de Wet financiering pensioenen vastbenoemde personeelsleden provinciale en plaatselijke overheidsdiensten en lokale politiezones niet opeisbaar is.
Pensioenlasten bij GPF
De wet van 24 oktober 2011 bevat immers geen regels voor de toerekening van de pensioenlasten bij een herstructurering van bij het GPF aangesloten plaatselijke besturen waarvan vastbenoemde personeelsleden worden overgeheveld naar een of meerdere andere plaatselijke besturen die eveneens bij het GPF zijn aangesloten.
Zolang het geherstructureerde plaatselijke bestuur blijft bestaan, is er geen probleem. Dat bestuur kan nog steeds worden aangesproken voor de pensioenkosten van zijn voormalig vastbenoemd personeel. Het geherstructureerde plaatselijke bestuur kan zelfs een overeenkomst sluiten met lokale overheden die vastbenoemd personeel overnemen. Onder meer over de verdeling van hun huidige en/of toekomstige pensioenkosten in het kader van de responsabilisering.
Maar van zodra het geherstructureerde plaatselijke bestuur wordt ontbonden of omgevormd tot een privaatrechtelijke rechtspersoon, kunnen de pensioenlasten niet worden toegerekend aan de plaatselijke besturen die het vastbenoemd personeel hebben overgenomen. Daarvoor is wettelijk immers niets voorzien. De wet van 24 oktober 2011 voorziet evenmin in een toerekening van de pensioenlasten wanneer het plaatselijke bestuur, op het ogenblik dat het wordt ontbonden of omgevormd tot een privaatrechtelijke rechtspersoon, geen vastbenoemd personeel meer in dienst heeft omdat die personeelsformatie ondertussen is uitgedoofd.
De wetgever werkt deze leemten nu weg. Hij voorziet concrete toewijzingsregels voor de pensioenlasten die door het Gesolidariseerd pensioenfonds worden gedragen voor de gewezen personeelsleden van het ontbonden of omgevormde provinciaal of plaatselijk bestuur en hun rechthebbenden.
Eénmalige bijdrage aan federale Pensioendienst
De wetgever voorziet ook in de mogelijkheid dat het provinciaal of plaatselijk bestuur vóór zijn afschaffing of omvorming zelf de voormelde pensioenuitgaven ten laste kan nemen door de betaling van een éénmalige bijdrage aan de federale Pensioendienst (FPD). Die optie wordt ook voorzien voor de bijdrage in de lopende pensioenlasten die verschuldigd zijn in geval van herstructurering van een bij het Gesolidariseerd pensioenfonds aangesloten bestuur waarvan vastbenoemde personeelsleden worden overgedragen naar openbare of private werkgevers die niet bij het GPF zijn aangesloten.
Hervorming financiering GPF
De aanpassing maakt deel uit van fase 1 van de geplande GPF-hervorming. Momenteel wordt ook gewerkt aan een andere wetswijziging in het kader van het Duniaproject dat betrekking heeft op laattijdige aansluiting en dat ervoor zorgt dat er voor 2022 een maand bijdragen minder zal moeten worden betaald en dat er met gespreide betalingen zal worden gewerkt.
In het kader van fase zijn intussen ook 3 KB’s verschenen m.b.t. de basisbijdrage, de verminderingen betreffende ex-pool 1 en de loonmatigingsbijdrage. In fase 2 zullen de financieringsmogelijkheden op lange termijn worden uitgewerkt.
Inwerkingtreding: 1 juli 2022.

Bron:  18 MEI 2022. - Wet tot wijziging van hoofdstuk 7 van titel 2 van de wet van 24 oktober 2011 tot vrijwaring van een duurzame financiering van de pensioenen van de vastbenoemde personeelsleden van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten en van de lokale politiezones, tot wijziging van de wet van 6 mei 2002 tot oprichting van het Fonds voor de pensioenen van de geïntegreerde politie en houdende bijzondere bepalingen inzake sociale zekerheid en houdende diverse wijzigingsbepalingen,BS 17 juni 2022, bl. 51245.