Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?


Het Belgische politiewezen 2021 - Wetboek (NIEUW)Met het wetboek Het Belgische politiewezen hebt u alle wetgeving over de organisatie en de bevoegdheden van de politie in één standaardwerk. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje politiestatuut 2021 (NIEUW)Met het Zakboekje Politiestatuut 2021 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Verkeersvademecum 2021 (NIEUW)In editie 2021 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2020. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2021 (NIEUW)Het Interventiezakboekje 2021 bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Wetboek wegverkeer en wegvervoerHet Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje strafrechtPraktisch werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Volledig geüpdatet en uitgebreid met nieuwe commentaarteksten (o.a. over vruchtafdrijving, grafschennis, belaging, schending van het beroepsgeheim, bijzondere vormen van oplichting, handel in menselijke organen). U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Federale regering introduceert nieuw concept voor selectie en rekrutering politiepersoneel

Nieuws - 27/07/2021
-
Auteur 
Droits Quotidiens Legal Design


Het selectie- en rekruteringsapparaat voor de politie verandert grondig, zowel voor het operationeel kader als voor het administratief en logistiek kader (Calog). Via een volledig nieuw concept wil de federale regering de selectieprocedure niet alleen inkorten, maar ook de kwaliteit ervan verbeteren. Het hele traject is gemoderniseerd en afgestemd op de huidige uitdagingen van het beroep. Met een meer actieve rol en verantwoordelijkheden voor de kandidaten én inspraak van alle betrokken actoren binnen de geïntegreerde politie (en niet meer alleen van de federale politie).
Deze omvangrijke hervorming vraagt een hele reeks wijzigingen van het RPPol, zowel wat betreft de statutaire bepalingen m.b.t. de selectie- en rekruteringsprocedure als de procedure van de sociale promotie. Verdere details worden door de minister van Binnenlandse Zaken voorzien in het UBPol. Bovendien zal voor een goede uitvoering de organisatie van de betrokken diensten moeten worden aangepakt en worden ingezet op een hernieuwde, doorgedreven samenwerking tussen alle betrokken actoren.
We geven alvast een beknopt overzicht van de belangrijkste elementen.
Operationeel kader
Externe rekrutering
Om te beslissen of de kandidaat van onberispelijk gedrag is en geen risicofactoren vertoont, is de bevoegde overheid voortaan een moraliteitscommissie en niet langer het hoofd van de Dienst rekrutering en selectie van de federale politie (DPRS).
De selectieproeven voor het operationeel kader worden in die zin gewijzigd dat
er geen vrijstellingen meer zijn op basis van diploma’s binnen de proeven cognitieve vaardigheden
in het kader van de persoonlijkheidsproef het selectiegesprek voor de selectiecommissie en de daaraan verbonden vrijstelling opgeheven zijn; het interview met een gekwalificeerd lid van DPRS voortaan een semigestructureerd interview vormt en de een steekproefsgewijze aanwezigheid van een ander gekwalificeerd lid van DPRS als observator tijdens het interview mogelijk is;
in het kader van de fysiek-medische geschiktheidsproef ook wordt gekeken of een kandidaat het potentieel bezit om bepaalde fysieke kenmerken te ontwikkelen en dat de behandelende arts voortaan een medisch formulier moet invullen dat de medische criteria vermeldt die leiden tot ongeschiktheid
het voorzitterschap van de deliberatiecommissie voortaan wordt toevertrouwd aan de Directeur-generaal van de algemene directie van het middelenbeheer en de informatie van de federale politie of het personeelslid dat hij aanwijst
er steeds moet worden geprobeerd om de duur van de procedure in tekorten.
Basisopleiding en aanwijzing basiskader
Verder zijn er ook wijzigingen aan de volgorde van toelating tot de basisopleiding van het basiskader en de eerste aanwijzing in het basiskader.
Voor kandidaat-inspecteurs van politie is voortaan voorzien dat geslaagden in de selectieprocedure worden opgenomen in een wervingsreserve van 2 jaar (die eventueel kan worden verlengd). Tijdens die periode dient de betrokkene een vacante betrekking in een politiezone, directie of dienst van de federale politie aan te vragen. Met het oog op een toekomstige aanwerving zal de betrokkene verschijnen op een door de aanwervende politiedienst georganiseerde selectiecommissie. De ‘onmiddellijke werving van het basiskader’ en de ‘specifieke mobiliteitscyclus voorbehouden aan de aspiranten van het basiskader’ verdwijnen.
Sociale promotie
Het selectiegesprek voor de selectiecommissie in het kader van de selectieproeven voor overgang naar het midden- of officierenkader zijn opgeheven.
Voor de overgang naar het hoger kader zijn de modaliteiten die van toepassing zijn in het kader van de persoonlijkheidsproef eenvormig gemaakt, ongeacht het kader waartoe men wil bevorderd worden.
Voor iedere kandidaat (en dus niet meer alleen voor kandidaten voor het midden-of officierenkader) moet in het kader van de sociale promotie voortaan een evaluatierapport worden opgesteld op basis van de resultaten van de selectieproeven. En dat ongeacht het door de kandidaat behaalde resultaat.
Administratief en logistiek kader (Calog)
Externe rekrutering
De selectieproeven zijn in die zin gewijzigd dat
in het kader van de proeven cognitieve vaardigheden geen vrijstellingen meer worden verleend op basis van diploma’s
de aanwervende politiedienst voortaan ambtshalve een selectiecommissie organiseert
automatisch een wervingsreserve wordt aangelegd.
Sociale promotie
In het kader van de selectieproeven voor overgang naar niveau A of B is het selectiegesprek voor de selectiecommissie opgeheven. Voor de overgang naar niveau A of B zal DPRS steeds het advies van de betrokken korpschef of directeur inwinnen via een specifiek modelformulier. Naast het selectiegesprek, neemt de deliberatiecommissie de taken op zich waarmee de selectiecommissie oorspronkelijk was belast.
Algemene aanpassingen
Aanwezigheid van representatieve vakorganisaties bij rekruterings- en selectieprocedure
Het quotum van 60 dagen syndicaal verlof dat jaarlijks wordt toegekend aan iedere vakbondsafgevaardigde van een representatieve vakorganisatie zal niet meer worden verminderd in het kader van de rekruterings- en selectieprocedure.
Betrekkingen toegankelijk voor operationelen en Calog
Het nieuwe concept gaat uit van gelijkwaardigheid van de graden wanneer de overheid beslist dat een betrekking mag worden toegekend aan een personeelslid bekleed met een graad die gelijkwaardig is aan de graad van de vacante betrekking.
Onverenigbaarheden
Een systeem van onverenigbaarheden wordt ingevoerd tussen de leden van de moraliteitscommissie, de deliberatiecommissie en de selectiecommissie om elk vermoeden van partijdigheid uit te sluiten.

Bronnen: 
-11 JULI 2021. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 december 2001 tot uitvoering van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten inzake de selectie en de rekrutering van de personeelsleden van de politiediensten,BS 20 juli 2021, bl. 71599.
-11 JULI 2021. - Koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen inzake de selectie en de rekrutering van de personeelsleden van de politiediensten, BS 20 juli 2021,bl. 71609.