Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk nu het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Zakboekje politiestatuut 2019Met het Zakboekje Politiestatuut 2019 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. Deze editie is helemaal bijgewerkt tot en met 1 september 2018. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Interventiezakboekje 2019Het ‘Interventiezakboekje 2019’ bestaat uit 69 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. Het hele boekje is geüpdatet en in vergelijking met editie 2018 is er een fiche toegevoegd over 'Bijzondere Opsporingsmethoden met betrekking tot ICT en afluisteren'. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Verkeersvademecum 2019Het Verkeersvademecum is een zakboekje op maat van elke politiebeambte die verkeersovertredingen verbaliseert. In editie 2019 zijn alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2018. Er zijn o.a. wijzigingen inzake vervoer van goederen (massa), lading en ladingzekering, inning en consignatie (ladingzekering, technische eisen), rijbewijs (opleiding), OI graden, alcohol en drugs in het verkeer, kentekenplaten, schoolstraat. U kunt het boek meteen bestellen via de webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Geen GDPR, maar eigen privacyregels voor Staatsveiligheid en militaire inlichtingendienst ADIV

Nieuws - 13/09/2018
-
Auteur 
Laure Lemmens


De Belgische Staatsveiligheid en de militaire inlichtingendienst ADIV moeten zich bij de verwerking van persoonsgegevens in het kader van hun activiteiten aan specifieke privacyregels houden. De GDPR-verordening is op hen immers niet van toepassing, noch de Europese Privacyrichtlijn politie-justitie.
De verwerking van persoonsgegevens door onze inlichtingen – en veiligheidsdiensten werd geregeld door de Privacywet van 8 december 1992. Nu die wet wordt opgeheven, is een nieuw kader nodig. Maar daarvoor kan de wetgever zich niet beroepen op de GDPR. Artikel 2 van de GDPR-verordening is immers duidelijk: ‘de bepalingen zijn niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens in het kader van activiteiten die niet binnen het toepassingsgebied vallen van het Europees recht. En laat de activiteiten van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten nu net buiten de bevoegdheden van de Europese Unie vallen. Maar ook de Europese Privacyrichtlijn politie – justitie geldt in dit geval niet aangezien hierin alleen regels staan voor de bescherming van persoonsgegevens die worden verwerkt in het kader van de voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen.
De wetgever introduceert daarom een volledig nieuw regime, dat evenwel rekening houdt met de nieuwe strengere vereisten op Europees niveau.
Concreet zorgt de Kaderwet Verwerking Persoonsgegevens voor
de overname van de bepalingen uit de Privacywet van toepassing op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Dezelfde algemene privacyprincipes zullen moeten worden nageleefd, net als de voorziene uitzonderingen (nodig om hun opdrachten in discretie te kunnen uitoefenen);
de naleving van de Conventie voor de bescherming van personen met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens van de Raad van Europa van 28 januari 1981, het zogenaamde Verdrag 108;
de bekrachtiging van bepaalde verplichtingen van de verwerkingsverantwoordelijken. Dit onderdeel omdat nieuwe verplichtingen. Zo moeten de inlichtingen- en veiligheidsdiensten voortaan een register bijhouden van hun verwerkingsactiviteiten, zijn ze verplicht om melding te doen aan de bevoegde toezichthoudende overheid van inbreuken op de beveiliging van persoonsgegevens die een risico inhouden voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen en moeten ze een functionaris voor gegevensbescherming aanwijzen;
specifieke bepalingen voor het gebruik van persoonsgegevens voor historische, wetenschappelijke of statistische doeleinden. Deze raadpleging is slechts mogelijk indien ze geen weerslag heeft op de opdrachten van de inlichtingendiensten en indien ze geen gevaar vormt voor een bron of een derde die zijn medewerking aan de inlichtingendiensten verleent noch op een lopend opsporings- of gerechtelijk onderzoek of op de relaties die België onderhoudt met andere Staten of internationale organisaties.
Ook eigen kader voor NVO, OCAD en PIE
De Kaderwet creëert ook eigen regels voor de verwerking van persoonsgegevens door
de Nationale Veiligheidsoverheid in het kader van veiligheidsmachtigingen en veiligheidsverificaties;
het Coördinatieorgaan voor de Dreigingsanalyse (OCAD); en
de Passagiers-informatie-eenheid (PIE).
Ook deze verwerkingen behoren niet tot de bevoegdheden van de Europese Unie waardoor ze buiten het toepassingsgebied van de GDPR vallen.
De regels zijn telkens volgens hetzelfde stramien opgesteld, met telkens het oude kader, de Europese Conventie van personen met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, de nieuwe verplichtingen als verwerkingsverantwoordelijke en specifiteiten voor verwerkingen in het kader van historische, wetenschappelijke en statistische doeleinden in gedachten.
In werking
Titel III van de Kaderwet Verwerking Persoonsgegevens van 30 juli 2018 is van kracht sinds 5 september, de dag van publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Bron:  Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, BS 5 september 2018. (Titel III)

Extra informatie:
Verordening (EU) nr. 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG. (GDPR)
Richtlijn (EU) 2016/680 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door bevoegde autoriteiten met het oog op de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen, en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Kaderbesluit 2008/977/JBZ van de Raad, Pb.L 4 mei 2016, afl. L119/89. (Privacyrichtlijn politie-justitie)