Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk nu het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Verkeersvademecum 2019 (NIEUW)Het Verkeersvademecum is een zakboekje op maat van elke politiebeambte die verkeersovertredingen verbaliseert. In editie 2019 zijn alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2018. Er zijn o.a. wijzigingen inzake vervoer van goederen (massa), lading en ladingzekering, inning en consignatie (ladingzekering, technische eisen), rijbewijs (opleiding), OI graden, alcohol en drugs in het verkeer, kentekenplaten, schoolstraat. U kunt het boek meteen bestellen via de webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Zakboekje politiestatuut 2019 (NIEUW)Met het Zakboekje Politiestatuut 2019 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. Deze editie is helemaal bijgewerkt tot en met 1 september 2018. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Interventiezakboekje 2019 (NIEUW)Het ‘Interventiezakboekje 2019’ bestaat uit 69 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. Het hele boekje is geüpdatet en in vergelijking met editie 2018 is er een fiche toegevoegd over 'Bijzondere Opsporingsmethoden met betrekking tot ICT en afluisteren'. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Dwangsom dreigt voor wie bestuurlijke maatregel niet uitvoert na milieuschending

Nieuws - 10/07/2018
-
Auteur 
Carine Govaert


De gewestelijke toezichthouders krijgen meer mogelijkheden om bestuurlijke maatregelen op te leggen in lokale milieudossiers wanneer hun collega’s op het lokale niveau niets ondernemen. Terzelfder tijd gaan de bedragen van de minnelijke schikkingen naar omhoog en kan er vanaf nu een dwangsom per bestuurlijke maatregel opgelegd worden in plaats van per schending. Anderzijds wordt het wel mogelijk om bestuurlijke boetes met uitstel van betaling op te leggen.
Meer hoog toezicht
De provinciegouverneurs, de burgemeesters en de toezichthouders kunnen bestuurlijke maatregelen opleggen om het milieu te herstellen na een milieu-inbreuk of -misdrijf. Als de burgemeesters, gouverneurs of gemeentelijke toezichthouders geen, of geen afdoende bestuurlijke maatregelen opleggen, mogen de gewestelijke toezichthouders dat in hun plaats doen.
Een diversebepalingendecreet van 8 juni 2018 breidt deze vorm van hoog toezicht uit naar álle niet-gewestelijke toezichthouders. Want naast de gemeentelijke toezichthouders, zijn er ook provinciale toezichthouders, intergemeentelijke toezichthouders en toezichthouders die werden aangewezen door de politiezone. Wij betwijfelen dat de gewestelijke toezichthouders enige bevoegdheid zouden hebben ten aanzien van de politionele toezichthouders, maar vanaf nu kunnen de gewestelijke ambtenaren wel bestuurlijke maatregelen opleggen in dossiers die door hun provinciale of intergemeentelijke collega’s worden beheerd.
Geen bestuurlijke maatregelen meer na 5 of 20 jaar
Bestuurlijke maatregelen staan los van eventuele sancties. Zij zijn bedoeld om verdere milieuschade te voorkomen of om de schade te herstellen.
Er kunnen geen bestuurlijke maatregelen meer opgelegd worden 5 jaar nadat de toezichthouder een verslag van vastelling of pv opstelde over de milieu-inbreuk of het milieumisdrijf. Dat was al zo, maar er kunnen vanaf nu ook geen bestuurlijke maatregelen meer opgelegd worden 20 jaar na het plegen van de feiten. In het ruimtelijkeordeningsrecht geldt in de regel een verjaringstermijn van 10 jaar na de feiten. De decreetgever koos hier voor een langere termijn omdat het dikwijls lang kan duren voor de gevolgen van een milieuschending zichtbaar worden (bv. lekkende ingegraven tank).
Dwangsom per maatregel
Aan een bestuurlijke maatregel kan een dwangsom gekoppeld worden. Het diversebepalingendecreet herhaalt dat alle personen die bevoegd zijn om een bestuurlijke maatregel op te leggen – dus de gouverneurs, de burgemeesters én alle toezichthouders – ook bevoegd zijn om een bestuurlijke dwangsom op te leggen. De dwangsombevoegdheid van de lokale toezichthouders moet echter nog uitgewerkt worden in een besluit van de Vlaamse regering. De regering zal nog bepalen in welke gevallen er een dwangsom kan worden opgelegd en hoe dat moet gebeuren.
Een dwangsom kan opgelegd worden per tijdseenheid, per schending, en vanaf nu ook per bestuurlijke maatregel, indien er meerdere maatregelen gecombineerd werden. De Vlaamse regering kan een maximumbedrag opleggen.
Bestuurlijke maatregelen kunnen schriftelijk of mondeling opgelegd worden, maar voor een dwangsom is er altijd een geschrift nodig: de dwangsom wordt schriftelijk opgelegd in het besluit dat de bestuurlijke maatregelen oplegt waarop de dwangsom betrekking heeft. Dat betekent dat de dwangsom van bij de aanvang moet worden opgelegd of dat er later een nieuw besluit moet worden afgekondigd met een ‘nieuwe’ bestuurlijke maatregel met dwangsom.
De opbrengst van een dwangsom gaat voortaan naar de provincie op wiens grondgebied de aan de dwangsom gekoppelde bestuurlijke maatregel werd uitgevoerd (of had uitgevoerd moeten worden) als de dwangsom werd opgelegd door de gouverneur of diens plaatsvervanger, of door een provinciale toezichthouder.
 
De opbrengst gaat naar de betrokken gemeente als de dwangsom werd opgelegd door de burgemeester of zijn plaatsvervanger, door een gemeentelijke of een intergemeentelijke toezichthouder of door een toezichthouder van een politiezone. In de andere gevallen wordt de opbrengst nog altijd in het gewestelijke Minafonds gestort. Dat fonds wordt gebruikt om milieu- en natuurmaatregelen te financieren.
Geldboete met uitstel van betaling
Het Vlaams gewest kan vanaf nu een bestuurlijke geldboete opleggen met uitstel van tenuitvoerlegging. Dat betekent dat de overtreder de volledige boete of een deel ervan alleen zal moeten betalen als hij binnen een bepaalde proefperiode een nieuwe milieu-inbreuk pleegt of een nieuw milieumisdrijf begaat. De proeftermijn moet ten minste 1 jaar bedragen en mag ten hoogste 3 jaar duren.
Uitstel van tenuitvoerlegging is echter alleen mogelijk als de betrokkene in de 3 jaar voor hij de milieu-inbreuk pleegde, geen andere bestuurlijke geldboete kreeg, en hij ook niet veroordeeld werd tot een strafrechtelijke boete of een gevangenisstraf.
Bij een milieumisdrijf bedraagt die termijn 5 jaar.
Als de overtreder in die periode van 3 of 5 jaar een minnelijke schikking betaalde, heeft dat géén impact op het uitstel van de tenuitvoerlegging.
Uitstel van tenuitvoerlegging is niet mogelijk bij een voordeelontneming.
Hogere minnelijke schikking
Vooraleer hij beslist om een bestuurlijke geldboete op te leggen volgens alle decretale procedureregels, kan de gewestelijke beboetingsentiteit aan de overtreder voorstellen om binnen een korte termijn een lagere geldsom te betalen en het dossier te sluiten. In administratieve procedures heet dat ‘een voorstel tot betaling van een geldsom’ of ‘transactiesom’, maar in de regel wordt daarvoor de term uit het strafrecht gebruikt: ‘minnelijke schikking’. Het voorstel tot betaling van een geldsom mag niet hoger zijn dan 500 euro bij een exclusieve bestuurlijke geldboete (voor een milieu-inbreuk), en niet hoger dan 2.000 euro bij een alternatieve bestuurlijke geldboete (milieumisdrijf).
Het diversebepalingendecreet schrapt echter beide maxima, zodat de Afdeling Handhaving voortaan vrij beslist hoe hoog of hoe laag de minnelijke schikking wel moet zijn.
Van toepassing:
Vlaams gewest.
Vanaf 12 juli 2018 (wettelijke regeling van inwerkingtreding 10 dagen na publicatie in BS).
Wordt verwacht: uitvoeringsbesluit.


Bron: 8 JUNI 2018. - Decreet houdende wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en wijziging van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009, BS 2 juli 2018, bl. 53574 [art. 14-15, art. 17-28, art. 31-32, art. 35-37, art. 39 van het decreet].

Extra informatie:
5 APRIL 1995. – Decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, BS 3 juni 1995 [Titel XVI, hoofstuk IV, Afdeling II. Bestuurlijke maatregelen [en bestuurlijke dwangsom] en hoofdstuk V. Inning en invordering van verschuldigde bedragen] van het DABM]