Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Zakboekje politiestatuut 2020 (nieuw)Met het Zakboekje Politiestatuut 2020 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Verkeersvademecum 2020 (nieuw)In editie 2020 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2019. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2020 (nieuw)Het ‘Interventiezakboekje 2020’ bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. Het hele boekje is geüpdatet en in vergelijking met editie 2019 zijn er fiches toegevoegd over 'Camerawet politie', 'Cannabis light' en 'Drones'. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Strengere opleidingsvereisten voor bewakingsagenten vanaf 1 september

Nieuws - 25/06/2018
-
Auteur 
Laure Lemmens


De wet Private en Bijzondere Veiligheid van 2 oktober 2017 geeft de private bewakingsondernemingen en interne bewakingsdiensten meer bewegingsruimte, met nieuwe bevoegdheden en meer taken. Maar ze krijgen dit alles niet zomaar. De wetgever voorziet in tegengewicht door striktere controles, bijkomende personeelsvoorwaarden én strengere opleidingsvereisten. In de eerste plaats voor de bewakingsagenten, maar evenzeer voor de leidinggevenden en de commerciële medewerkers. Voor ieder van hen wordt de opleiding langer én uitgebreider.
De wettekst omvat echter alleen de basis. Een uitvoeringsbesluit zet alle puntjes op de i. De bepalingen treden op 1 september 2018 in werking, al zijn er tal van overgangsbepalingen om de hervormingsdruk te verzachten.
Functieprofielen meer gedetailleerd
De functieprofielen die een overzicht geven van de verschillende competenties waarover bewakingsagenten, leidinggevenden en commerciële medewerkers van een bewakingsonderneming of interne bewakingsdienst moeten beschikken, zijn volledig herwerkt. Veel gedetailleerder en verfijnder. En afgestemd op de nieuwe bevoegdheden die door de wet van 2 oktober 2017 zijn voorzien en op wijzigingen aan de lijst activiteiten die door de wet beschouwd worden als private bewakingsactiviteiten. De nieuwe wet maakt immers een onderscheid tussen 13 private bewakingsactiviteiten, in de oude wet waren dat er maar 8.
Bijlage 1 van het KB van 23 mei 2018 bevat het functieprofiel voor
Commercieel vertegenwoordiger;
Strategisch leidinggevende;
Operationeel leidinggevende;
Meewerkend leidinggevende;
Bewakingsagent;
Bewakingsagent beveiligd vervoer;
Bewakingsagent geldtelcentrum;
Bewakingsagent – operator van een alarmcentrale;
Bewakingsagent – operator van een alarmcentrale particuliere eCall;
Bewakingsagent uitgaansmilieu;
Bewakingsagent – operator technische middelen;
Bewakingsagent gespecialiseerd in mobiele bewaking en interventie na alarm;
Bewakingsagent beveiligd vervoer gespecialiseerd in grensoverschrijdend transport;
Bewakingsagent gespecialiseerd in het beschermen van personen;
Bewakingsagent gespecialiseerd in winkelinspectie;
Bewakingsagent gespecialiseerd in vaststellingen materiële feiten – controle op betalend parkeren;
Bewakingsagent gespecialiseerd in het begeleiden van groepen van personen met het oog op de verkeersveiligheid;
Bewakingsagent gespecialiseerd in bewaking op nucleaire sites;
Bewakingsagent gespecialiseerd in havenbewaking;
Bewakingsagent gespecialiseerd in gewapende bewaking;
Bewakingsagent gespecialiseerd in telebewaking;
Bewakingsagent gespecialiseerd in analyse van X-ray beelden.
Vereiste bekwaamheidsattesten
Iedere functie vereist een of meerdere bekwaamheidsattesten zoals dat nu ook al het geval is. Hier en daar zijn de vereisten evenwel aangescherpt. Vanaf 1 september zijn volgende attesten vereist:
Leidinggevenden
Vanaf september wordt geen gebruik meer gemaakt van de ‘bekwaamheidsattest leidinggevend personeel type A’ en het ‘bekwaamheidsattest leidinggevend personeel type B’. Wie dus in de toekomst als strategisch leidinggevende wil werken, heeft ‘het bekwaamheidsattest strategisch leidinggevende’ nodig. Met dat attest kan je ook aan de slag als operationeel leidinggevende. Al is voor die functie ook een ‘bekwaamheidsattest operationeel leidinggevende’ een optie. Voor beide functies is in principe ook een ‘bijscholingsattest leidinggevend personeel’ vereist.
Voor meewerkende leidinggevende is het type attest afhankelijk van de bewakingsagenten waarover men leiding heeft. Daarbovenop is een ‘bekwaamheidsattest strategisch leidinggevende’ of ‘bekwaamheidsattest operationeel leidinggevende’ nodig én moet men al minstens 12 jaar houder zijn van een identificatiekaart voor de betrokken bewakingsactiviteit. Meewerkende leidinggevende hebben in principe een ‘bijscholingsattest bewakingsagent’ of een ‘bijscholingsattest leidinggevend personeel’ nodig.
Commerciële vertegenwoordigers
De commerciële vertegenwoordigers van een private bewakingsonderneming of interne bewakingsdienst moeten vanaf september houder zijn van een ‘bekwaamheidsattest – commercieel vertegenwoordiger’ of ‘een bekwaamheidsattest strategisch leidinggevende’. Ze moeten zich ook regelmatig laten bijscholen, een bijscholingsattest leidinggevend personeel is vereist al bestaan op deze regel uitzonderingen.
Het ‘bekwaamheidsattest – commercieel vertegenwoordiger’ is nieuw. Het is niet voorzien in de oude wetgeving.
Bewakingsagent
Naargelang de activiteit heeft een bewakingsattest één of meer van volgende bekwaamheidsattesten nodig
o algemeen bekwaamheidsattest bewakingsagent
o bekwaamheidsattest bewakingsagent – mobiele bewaking en interventie na alarm;
o bekwaamheidsattest bewakingsagent – beveiligd vervoer;
o bekwaamheidsattest bewakingsagent – grensoverschrijdend transport;
o bekwaamheidsattest bewakingsagent – geldtelcentrum;
o bekwaamheidsattest bewakingsagent – operator alarmcentrale;
o bekwaamheidsattest bewakingsagent – operator alarmcentrale particuliere eCall;
o bekwaamheidsattest bewakingsagent – bescherming van personen;
o bekwaamheidsattest bewakingsagent – winkelinspecteur;
o bekwaamheidsattest bewakingsagent – uitgaansmilieu;
o bekwaamheidsattest bewakingsagent – vaststelling materiële feiten – controle betalend parkeren;
o bekwaamheidsattest bewakingsagent – begeleiding groepen van personen met het oog op verkeersveiligheid;
o bekwaamheidsattest bewakingsagent – bediening technische middelen;
o bekwaamheidsattest bewakingsagent – bewaking nucleaire sites;
o bekwaamheidsattest bewakingsagent – havenbewaking;
o bekwaamheidsattest bewakingsagent – gewapende opdrachten;
o bekwaamheidsattest bewakingsagent – telebewaking.
Vanaf september zijn er dus 17 verschillende bekwaamheidsattesten. Nu zijn er dat 15. Opvallend is ook dat een aantal attesten verdwijnen. Er is geen ‘bekwaamheidsattest bewakingsagent – erfgoedbewaker’ meer, ook het ‘bekwaamheidsattest bewakingsagent – CIT’ en het ‘bekwaamheidsattest bewakingsagent – verkeersbegeleiding’ zullen niet meer worden gebruikt.
Voor een aantal functies is ook nog steeds een ‘attest schiettest bewakingsagent’ nodig. Daaruit blijkt dat de betrokkene met goed gevolg en ononderbroken om de 6 maanden een schiettest heeft afgelegd met een wapen waarvan de aard, het model en het type overeenstemmen met het wapen dat bij de uitvoering van de activiteiten wordt gebruikt en waarvoor de agent over het ‘bekwaamheidsattest bewakingsagent gewapende opdrachten’ of ‘bekwaamheidsattest bewakingsagent – aanpassingsopleiding gewapende opdrachten’ beschikt.
Het KB onderscheidt verder ook het ‘attest bewakingsagent – analyse X-ray beelden’, het ‘bijscholingsattest bewakingsagent en het ‘bijscholingsattest – leidinggevend personeel bewaking’.
Psychotechnisch onderzoek
Iedere bewakingsagent moet ook een ‘attest psychotechnisch onderzoek’ kunnen voorleggen. Dat is ook nu al het geval. De organisatie ervan is op enkele punten gewijzigd. Zowel voor Selor als voor erkende testcentra gelden vanaf september nieuwe erkennings- en werkingsvoorwaarden.
Meer opleidingsuren, andere vakken
De attesten worden pas uitgereikt wanneer men de vereiste opleiding heeft doorlopen. En ook daar zijn een aantal wijzigingen: zo zijn een aantal nieuwe vakken geïntroduceerd en werd hier en daar gesleuteld aan het aantal opleidingsuren. Het KB geeft voor ieder attest de opleidingsuren en cursussen weer. Een omvangrijke lijst. We beperken ons daarom tot een aantal voorbeelden.
Bewakingsagenten
Vanaf 1 september zal het ‘algemeen bekwaamheidsattest bewakingsagent’ pas worden uitgereikt wanneer de betrokkene een opleiding van 139 lesuren met succes heeft gevolgd. Nu zijn dat nog 127 lesuren. Ook de vakken die gedoceerd zullen worden, zijn anders dan vandaag:
Ook de opleidingen voor de andere attesten zijn uitgebreid. Soms zelfs aanzienlijk. Wie bijvoorbeeld een ‘bekwaamheidsattest bewakingsagent – uitgaansmilieu’ wil behalen, moet vanaf september 139 lesuren volgen. Nu zijn er dat ‘slechts’ 32. Meer lesuren, betekent ook een pak meer cursussen. Brandbestrijding, communicatievaardigheden, ontwijkingstechnieken,… het hoort er binnenkort allemaal bij.
Leidinggevenden
Niet alleen voor kandidaat-bewakingsagenten wordt de opleiding langer en uitgebreider. Ook voor kandidaat-leidinggevenden wordt alles wat moeilijker. Op dit moment moet men om het ‘bekwaamheidsattest leidinggevend personeel type A’ te behalen 100 lesuren volgen. Voor het ‘bekwaamheidsattest leidinggevend personeel type B’ zijn dan 52 lesuren. Binnen enkele weken is dat heel wat meer:
Commerciële vertegenwoordigers
Om het ‘bekwaamheidsattest – commercieel vertegenwoordiger’ te krijgen, moet de betrokkene een opleiding van 60 lesuren hebben gevolgd, bestaande uit volgende vakken:
o Grondige studie van de regelgeving met betrekking tot de bewaking: 40 lesuren;
o Grondrechten en aan de bewaking aanverwante juridische regelgeving: 12 lesuren:
o Training aan de hand van dilemma’s tussen sociale, wettelijke, ethische bepalingen en commerciële belangen: 8 lesuren.
Vrijstellingen
Onder de nieuwe regels zullen er uiteraard ook weer vrijstellingen van toepassing zijn. Wie bijvoorbeeld al een bekwaamheidsattest commercieel verantwoordelijke’ heeft behaald en een attest als strategisch leidinggevende wil, zal niet alle vakken moeten volgen. Hetzelfde geldt voor wie al een attest als strategisch leidinggevende heeft en een attest als operationeel leidinggevende wil behalen. Het nieuwe uitvoeringsbesluit bevat een lange lijst van vrijstellingen en uitzonderingen.
Oude regels opgeheven
Het KB van 23 mei 2018 treedt in werking op 1 september. Er zijn echter tal van overgangsbepalingen zodat iedereen de tijd heeft om zich naar de nieuwe regels te schikken. Het KB van 21 december 2006 met de oude opleidingsvereisten wordt opgeheven.

Bron:  Koninklijk besluit van 23 mei 2018 betreffende de vereisten inzake beroepsopleiding, -ervaring en -bekwaamheid en inzake het psychotechnisch onderzoek voor het uitoefenen van een leidinggevende, uitvoerende of commerciële functie in een bewakingsonderneming, interne bewakingsdienst of opleidingsinstelling en de organisatie ervan, BS 18 juni 2018.

Extra informatie: Wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, BS 31 oktober 2017.