Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Wetboek wegverkeer en wegvervoer 2018 (NIEUW)Het 'Wetboek wegverkeer en wegvervoer' is de nieuwe naam van het 'Basiswetboek wegverkeer voor de politie'. Het bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de politie en is het ook een handig hulpmiddel voor iedereen die geregeld met de verkeerswetgeving in aanraking komt. U kunt het boek meteen bestellen via de webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Zakboekje Handhaving Ruimtelijke Ordening 2018Het Zakboekje Handhaving Ruimtelijke Ordening 2018 is volledig afgestemd op de nieuwe regels van het Decreet Handhaving Omgevingsvergunning en het Handhavingsbesluit Ruimtelijke Ordening, die op 1 maart 2018 in werking zijn getreden. Met het nieuwe decreet wordt de handhaving helemaal omgegooid. Daarom werd ook het zakboekje volledig herwerkt en kreeg het een nieuwe structuur. Het is nu meer dan ooit een juridische en praktische handleiding bij de handhavingsinstrumenten. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Zakboekje strafrecht 2018De nieuwe editie van Zakboekje strafrecht werd aangepast aan alle wetswijzigingen die tot en met 15 maart 2018 gepubliceerd zijn in het Belgisch Staatsblad. Er zijn onder andere wijzigingen i.v.m. mensenhandel, woonstschennis, voorbereiding van een terroristisch misdrijf, onderschepping van niet voor het publiek toegankelijke communicatie, gedwongen huwelijk, het binnendringen in havengebieden en interne hacking. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Nu ook info over haatpredikers en 'homegrown terrorist fighters' bijgehouden in databanken

Nieuws - 12/06/2018
-
Auteur 
Laure Lemmens


Ons land gaat info over haatpredikers voortaan verzamelen in de gemeenschappelijke ‘Databank Haatpropagandisten’. Daarnaast zal de ‘Databank Foreign Terrorist Fighters’ nu ook gegevens bewaren over zogenaamde ‘homegrown terrorists’. Maatregelen die al een tijdje in de pijplijn zaten. Nu de vereiste uitvoeringsbesluiten in het Belgisch Staatsblad zijn verschenen, kan er verder werk van worden gemaakt. Bedoeling is centralisatie en gemeenschappelijke opvolging binnen en buiten de Lokale Taskforce.
Databank Terrorist Fighters
In 2016 werd de gemeenschappelijke ‘Databank Terrorist Fighters’ opgericht. Daarin delen het OCAD, onze inlichtingen- en veiligheidsdiensten, de politie, het gerecht, en heel wat andere instanties die betrokken zijn bij het veiligheidsbeleid in ons land gegevens over de zogenaamde jihadi.
De personen die tot nog toe door de databank worden geviseerd, zijn de foreign terrorist fighters die in België gevestigd zijn of die hier verblijven - al dan niet met Belgische nationaliteit - en die zijn afgereisd naar een jihadistische conflictzone om er zich aan te sluiten bij of om (actieve of passieve) steun te verlenen aan groeperingen die terroristische activiteiten uitvoeren of ondersteunen, er vanuit ons land naar op weg zijn of zijn teruggekeerd. Daarnaast bevat de databank ook gegevens van personen die ‘gewild of ongewild’ werden verhinderd om naar zo’n zone af te reizen, of die de intentie hebben om te vertrekken en van personen die nog niet aan deze criteria beantwoorden, maar voor wie er bepaalde aanwijzingen bestaan dat ze als foreign terrorist fighter zouden kunnen worden beschouwd.
Voortaan zal men in de databank ook de identiteitsgegevens bewaren van zogenaamde homegrown terrorist fighters. Dat zijn mensen bij wie er een aanknopingspunt is met België en
waarbij er ernstige aanwijzingen bestaan dat ze de intentie hebben om geweld te gebruiken tegen personen of materiële belangen om ideologische of politieke redenen met de bedoeling hun doelstellingen door middel van terreur, intimidatie of dreigingen te bereiken; of
waarbij er ernstige aanwijzingen zijn dat ze doelbewust steun leveren onder meer logistiek, financieel of met opleidings- of rekruteringsdoelstellingen aan personen die aan het vorige criterium voldoen of aan personen die geregistreerd staan als foreign terrorist fighter en waarvoor er ernstige aanwijzingen bestaan dat ze de intentie hebben om een gewelddadige actie uit te voeren.
Om deze maatregel kracht bij te zetten, krijgt de databank ook een nieuwe naam. Het gaat dus niet meer om de Databank Foreign Terrorist Fighters, maar kortweg de Databank Terrorist Fighters.
Databank Haatpropagandisten
De Databank Haatpropagandisten streeft dan wel hetzelfde hoofddoel na als de Databank Terrorist Fighters, namelijk de strijd tegen terreur, de focus is toch enigszins anders. De databank richt zich tot info over haatpredikers. Er zal een inlichtingsfiche worden opgesteld over alle natuurlijke personen of rechtspersonen en feitelijke verenigingen die een radicaliserende invloed hebben, en dat ongeacht hun nationaliteit, verblijfplaats of plaats van vestiging.
Concreet: de persoonsgegevens en de informatie die in de databank worden verwerkt zijn:
de identificatiegegevens van de entiteiten, ongeacht hun nationaliteit, verblijfsplaats of plaats van vestiging die voldoen aan volgende cumulatieve criteria
-
om schade te berokkenen aan de beginselen van de democratie of de mensenrechten, met de goede werking van de democratische instellingen of andere grondslagen van de rechtsstaat
-
het gebruik van geweld of dwang als actiemethode rechtvaardigen
-
deze overtuiging verspreiden naar anderen met de bedoeling om een radicaliserende invloed uit te oefenen
-
met een aanknopingspunt in België
de gegevens die betrekking hebben op de items die het bestaan van de ernstige aanwijzingen doen vermoeden
de gerechtelijke of administratieve gegevens, de gegevens van gerechtelijke politie, de gegevens van bestuurlijke politie en de niet-geclassificeerde inlichtingen met betrekking tot de entiteiten die volgens de wet verwerkt worden door de basis- en partnerdiensten die de databank voeden (bijvoorbeeld de Dienst Vreemdelingenzaken en de Nationale Veiligheidsoverheid).
De federale politie wordt aangeduid als beheerder van de databank. Het OCAD fungeert als operationeel verantwoordelijke en zal onder meer de gegevens op de inlichtingenfiches beoordelen en de personen al dan niet valideren als haatpropagandist. Ze werken samen met de veiligheidsconsulenten en andere betrokken overheden en diensten.
Het oprichtingsKB regelt de toegang tot de databank. Die verloopt op 3 niveaus:
rechtstreekse toegang en plicht tot voeden voor de basisdiensten (OCAD, VSSE, ADIV en politie);
rechtstreekse toegang en plicht tot voeden voor de partnerdiensten (o.a. het Openbaar Ministerie, de Dienst Vreemdelingenzaken, de Nationale Veiligheidsoverheid, de Algemene Directie Crisiscentrum, de onderzoeks- en opsporingsdiensten van de Algemene Administratie der douane en accijnzen);
de Diensten die instaan voor de organisatie van de opvolging en de begeleiding van de daders van misdrijven op basis van een mandaat van een gerechtelijke overheid met een rechtstreekse toegang en plicht tot voeden: Justitiehuizen van de Gemeenschappen en diensten van Jongerenwelzijn van de Vlaamse Gemeenschap.

In het kader van zijn bevoegdheden op het vlak van veiligheid zal de burgemeester bepaalde gegevens en informatie uit de gemeenschappelijke gegevensbank Haatpropagandisten bekomen, aangezien hij de mogelijkheid moet krijgen om de problematiek op lokaal niveau te regelen. Met dit doel zal hem een uittreksel van de inlichtingenfiche verstrekt worden met de gegevens en informatie die strikt noodzakelijk zijn voor het vervullen van zijn opdrachten.

Bron:
- Koninklijk besluit van 23 april 2018 betreffende de gemeenschappelijke gegevensbank Haatpropagandisten en tot uitvoering van sommige bepalingen van de afdeling 1bis "Het informatiebeheer" van hoofdstuk IV van de wet op het politieambt, BS 30 mei 2018.
- Koninklijk besluit van 23 april 2018 tot wijziging van het Koninklijk besluit van 21 juli 2016 betreffende de gemeenschappelijke gegevensbank Foreign Terrorist Fighters en tot uitvoering van sommige bepalingen van de afdeling 1bis "Het informatiebeheer" van hoofdstuk IV van de wet op het politieambt en tot omvorming van de gemeenschappelijke gegevensbank Foreign Terrorist Fighters naar de gemeenschappelijke gegevensbank Terrorist Fighters, BS 30 mei 2018.