Ook tijdens de Corona-crisis garanderen we onze klantenservice
Wolters Kluwer volgt de ontwikkelingen
van COVID-19 op de voet.
We stellen alles in het werk om de gezondheid
en de veiligheid van onze werknemers,
hun families en onze klanten veilig te stellen
en dit zonder de dienstverlening aan onze klanten te onderbreken.

U kunt intussen onverminderd op ons blijven rekenen.
De meeste medewerkers kunnen thuis werken,
ook ons Customer Service Team.
U kan hen nog steeds tijdens de kantooruren,
elke werkdag tussen 8u30-12u30 en 13u30-16u30,
bereiken.


Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Zakboekje strafrecht 2020 (NIEUW)Praktisch werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Volledig geüpdatet en uitgebreid met nieuwe commentaarteksten (o.a. over vruchtafdrijving, grafschennis, belaging, schending van het beroepsgeheim, bijzondere vormen van oplichting, handel in menselijke organen). U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten (NIEUW)Het pas verschenen boek Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten is een gids om verantwoord om te gaan met overheidsgeld en tegelijk de kwaliteit van de aan te kopen goederen en diensten te verbeteren. Het legt de noodzakelijke handelingen uit per fase van het inkoopproces. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje politiestatuut 2020Met het Zakboekje Politiestatuut 2020 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Verkeersvademecum 2020In editie 2020 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2019. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2020Het ‘Interventiezakboekje 2020’ bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. Het hele boekje is geüpdatet en in vergelijking met editie 2019 zijn er fiches toegevoegd over 'Camerawet politie', 'Cannabis light' en 'Drones'. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Strenger kader voor verzekeringsovereenkomsten burgerlijke aansprakelijkheid motorrijtuigen

Nieuws - 11/05/2018
-
Auteur 
Laure Lemmens


De verzekeringsovereenkomsten burgerlijke aansprakelijkheid motorrijtuigen moeten voortaan aan veel striktere eisen beantwoorden. Bedoeling is meer duidelijkheid, zekerheid en garanties te creëren voor alle betrokken partijen. In een moderne context… Het KB van 16 april 2018 vervangt de bepalingen uit 1992. Een broodnodige update ook om rekening te houden met de bepalingen uit de Verzekeringswet van 2014 en de wijzigingen aan de WAM-wet. Het besluit geldt voor alle verkeersongevallen die gebeuren vanaf 12 mei 2018.
Het KB van 16 april 2018 legt een aantal nieuwe minimumvoorwaarden op, waar alleen van afgeweken kan worden ten gunste van de verzekeringnemer, van de verzekerde of van elke derde die bij de uitvoering van de verzekeringsovereenkomst betrokken is. Het besluit is van toepassing op de verkeersongevallen die plaatsvinden vanaf 12 mei 2018, de dag waarop het KB in werking treedt. De inwerkingtreding (en latere wijzigingen aan het besluit) leidt van rechtswege tot wijziging van de verplichtingen van de verzekeraars zoals die voortvloeien uit de lopende verzekeringsovereenkomsten. Met uitzondering van de premieverhogingen kunnen deze wijzigingen de opzegging van de lopende overeenkomst niet rechtvaardigen.
De verzekeraars zijn verplicht om de verzekeringsovereenkomsten en andere verzekeringsdocumenten aan te passen aan de bepalingen van het besluit. En dat ten laatste op 1 november 2019. Tot die datum hoeven de bestaande en de nieuwe verzekeringsovereenkomsten niet naar de vorm overeen te stemmen met de bepalingen van het besluit.
Nieuwe structuur
De minimumvoorwaarden voor de ‘verzekeringsovereenkomsten tot dekking van de verplichte aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen’ vormen de bijlage bij het besluit. Een omvangrijk gedeelte dat is onderverdeeld in
Titel I: bepalingen van toepassing op de volledige overeenkomst;
Titel II: bepalingen van toepassing op de waarborg wettelijke burgerrechtelijke aansprakelijkheid;
Titel III: bepalingen van toepassing op de vergoeding van bepaalde slachtoffers van verkeersongevallen;
Titel IV: bepalingen van toepassing op de bijkomende waarborgen.
Een volledig nieuwe structuur dus ten opzichte van de modelovereenkomst van 1992.
Voorwaarden volledige overeenkomst
Titel I geeft een overzicht van de elementen die betrokken zijn bij het sluiten van de overeenkomst:
Communicatieplicht verzekeringnemer: de verzekeringnemer is verplicht om bij het sluiten van de overeenkomst alle hem bekende omstandigheden nauwkeurig mee te delen die hij redelijkerwijs moet beschouwen als gegevens die van invloed kunnen zijn op de beoordeling van het risico door de verzekeraar. Bij opzettelijk verzwijgen of opzettelijk onjuist meedelen, kan de verzekeraar sancties nemen. De verzekeringnemer moet ook een aantal gegevens meedelen in de loop van de overeenkomst. Hij is bijvoorbeeld verplicht om adreswijzigingen te communiceren of om mee te delen dat hij het omschreven motorrijtuig inschrijft in een ander land;
Wijziging omschreven motorrijtuig: verzekeraar en verzekeringnemers kunnen specifieke stappen ondernemen bij overdracht van de eigendom van het omschreven motorrijtuig, diefstal of verduistering, huurovereenkomsten of opvordering door de overheid;
Duur – premie en wijzigingen van verzekeringsvoorwaarden:
-
Duur: overeenkomsten mogen niet langer dan één jaar duren. Ze worden behoudens verzet telkens voor periodes van een jaar verlengd. Overeenkomsten korter dan een jaar, worden niet stilzwijgend verlengd.
-
Premie: de premie (verhoogd met taksen en bijdragen) moet ten laatste op de premievervaldag worden betaald op verzoek van de verzekeraar. De bijlage geeft een overzicht van de wijzigingsmogelijkheden en gevolgen bij niet-betaling.
-
Verzekeringsbewijs: van zodra verzekeringsdekking wordt verleend, geeft de verzekeraar een verzekeringsbewijs aan de verzekeringnemer.
Schorsing van de overeenkomst: worden behandeld: de tegenstelbaarheid van de schorsing en de wederinverkeersstelling van het omschreven motorrijtuig;
Einde van de overeenkomst: wat zijn de opzeggingsmogelijkheden en welke voorwaarden gelden er?
Schade: hoe en binnen welke termijn wordt een schadegeval aangegeven? Wat is de verklaring over schadegevallen die zich hebben voorgedaan?
Waarborg wettelijke burgerrechtelijke aansprakelijkheid
Met de overeenkomst dekt de verzekeraar conform de WAM-wet of in voorkomend geval toepasselijke buitenlandse wetgeving en volgens de bepalingen van de verzekeringsovereenkomst, de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de verzekereden als gevolg van een door het verzekerde motorrijtuig veroorzaakt schadegeval. Er gelden minimumvoorwaarden met betrekking tot de territoriale dekking, de verzekerde persoon, het voertuig, enz. Titel II geeft een overzicht. En gaat dieper in op het recht van verhaal van de verzekeraar.
Vergoeding slachtoffers verkeersongevallen
Verzekeraars zijn verplicht om slachtoffers van verkeersongevallen te vergoeden op basis van artikel 29bis (zwakke weggebruikers) en 29ter (onschuldige slachtoffers) van de WAM-wet. Het besluit omvat de regels die gelden bij de territoriale afbakening van de vergoedingsplicht van zwakke weggebruikers en onschuldige slachtoffers. Ook het recht van verhaal van de verzekeraar wordt toegelicht in Titel III.
Bijkomende waarborgen
Titel IV tot slot haalt de waarborgen aan bij het gebruik van een tijdelijk vervangingsmotorrijtuig, het slepen van een motorrijtuig, de borgstelling, een schadegeval in het buitenland. Met opnieuw aandacht voor het recht van verhaal van de verzekeraar.
Verzekeringsbewijs
Het verzekeringsbewijs dat de verzekeraar aan de verzekeringnemer overhandigt, moet bevestigen dat ten minste waarborg wordt verleend voor feiten die zich voordoen op het grondgebied van
Andorra, België, Bulgarije, Cyprus, Duitsland, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Monaco, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, San Marino, Servië, Slovenië, de Slowaakse Republiek, Spanje, de Tsjechische Republiek, Roemenië, het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, Zweden, Zwitserland en Vaticaanstad. Is de burgerrechtelijke aansprakelijkheid gedekt door een grensverzekeringsovereenkomst aangegaan bij een verzekeraar die toegelaten is of van toelating vrijgesteld op basis van de Wet Verzekeringsondernemingen van 9 juli 1975 dan gaat het om de landen die partij zijn bij de overeenkomst betreffende de EER en Zwitserland;
Marokko;
Tunesië; en
Turkije.
Verklaring
De WAM-wet eist dat een verzekeraar binnen de 15 dagen na het einde van de verzekeringsovereenkomst een verklaring overhandigt aan de verzekeringnemer over ‘de vorderingen die derden gedurende ten minste de laatste vijf jaar van de contractuele verhouding hebben ingediend ten aanzien van het voertuig of de voertuigen door de verzekeringsovereenkomst gedekt of een verklaring betreffende het ontbreken van dergelijke vorderingen’. De inhoud van die verklaring is ook aan nieuwe eisen gebonden. Voortaan vermeldt de verklaring volgende gegevens:
de identificatie van de verzekeraar;
de identificatie van de verzekeringnemer;
de categorie en het gebruik van het voertuig;
de referentie van de overeenkomst;
de jaarlijkse vervaldatum van de overeenkomst;
de begin- en, in voorkomend geval, de einddatum van de overeenkomst;
voor ieder schadegeval dat zich tijdens de periode van dekking heeft voorgedaan, met een maximum van vijf jaar die voorafgaat aan de verklaring:
-
de datum van voorval;
-
de naam, voornaam en geboortedatum van de verzekerde die het ongeval heeft veroorzaakt;
-
het bedrag van de werkelijke schadevergoeding;
-
de vermelding of het schadedossier al dan niet afgesloten is;
-
de vermelding van het feit dat de aansprakelijkheid van de verzekerde aangetoond, verdeeld of nog niet werd bepaald;
de datum van de verklaring.

Bron:  Koninklijk besluit van 16 april 2018 tot vaststelling van de voorwaarden van de verzekeringsovereenkomsten tot dekking van de verplichte aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen, BS 2 mei 2018.

Extra informatie:
Wet van 21 november 1998 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, BS 8 december 1989. (WAM-wet)
Wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen, BS 30 april 2014.
Koninklijk besluit van 14 december 1992 betreffende de modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, BS 3 februari 1993.