Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Wetboek wegverkeer en wegvervoer 2018 (NIEUW)Het 'Wetboek wegverkeer en wegvervoer' is de nieuwe naam van het 'Basiswetboek wegverkeer voor de politie'. Het bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de politie en is het ook een handig hulpmiddel voor iedereen die geregeld met de verkeerswetgeving in aanraking komt. U kunt het boek meteen bestellen via de webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Zakboekje Handhaving Ruimtelijke Ordening 2018Het Zakboekje Handhaving Ruimtelijke Ordening 2018 is volledig afgestemd op de nieuwe regels van het Decreet Handhaving Omgevingsvergunning en het Handhavingsbesluit Ruimtelijke Ordening, die op 1 maart 2018 in werking zijn getreden. Met het nieuwe decreet wordt de handhaving helemaal omgegooid. Daarom werd ook het zakboekje volledig herwerkt en kreeg het een nieuwe structuur. Het is nu meer dan ooit een juridische en praktische handleiding bij de handhavingsinstrumenten. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Zakboekje strafrecht 2018De nieuwe editie van Zakboekje strafrecht werd aangepast aan alle wetswijzigingen die tot en met 15 maart 2018 gepubliceerd zijn in het Belgisch Staatsblad. Er zijn onder andere wijzigingen i.v.m. mensenhandel, woonstschennis, voorbereiding van een terroristisch misdrijf, onderschepping van niet voor het publiek toegankelijke communicatie, gedwongen huwelijk, het binnendringen in havengebieden en interne hacking. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Vlaams Parlement stemt in met Samenwerkingsakkoord kinderbijslag voor politiepersoneel

Nieuws - 14/05/2018
-
Auteur 
Laure Lemmens


Het Vlaams Parlement heeft formeel ingestemd met het ‘Samenwerkingsakkoord Kinderbijslag voor het personeel van de politie’ van 31 juli 2017. De deelstaten hebben daarin afspraken gemaakt over een nieuw uitbetalingssysteem.
Geen apart systeem meer
Tot augustus 2017 ontving het personeel van de politie de kinderbijslag telkens ‘op het einde van de maand’ waarop de kinderbijslag betrekking had. Ruim een week vroeger dan werknemers en zelfstandigen (algemeen stelsel AKBW), die pas op de ‘8ste van de volgende maand’ uitbetaald worden.
‘Een onlogisch en verwarrend systeem’, klonk het. Er werd dan ook beslist om de systemen gelijk te trekken: ook de politie zou de kinderbijslag pas op de 8ste van de volgende maand ontvangen. Om echter te vermijden dat gezinnen door die nieuwe betaaldatum in moeilijkheden zouden komen, werd gekozen voor een ‘gefaseerde invoering’. Gedurende de laatste 5 maanden van 2017 werd telkens 2 dagen opgeschoven, om uiteindelijk vanaf 2018 het nieuwe systeem toe te passen.
Samenwerkingsakkoord tussen deelentiteiten
De maatregel doorvoeren was echter niet zo eenvoudig. Met de Zesde Staatshervorming is de bevoegdheid ‘gezinsbijslagen’ doorgesluisd naar de regio’s. Maar zolang de regio’s die bevoegdheid niet definitief en volledig hebben overgenomen, is voor iedere essentiële wijziging aan de materie een samenwerkingsakkoord nodig tussen de bevoegde deelentiteiten.
En dus ook voor de gelijktrekking van de uitbetalingsdata voor de kinderbijslag aan de politie en het door de Staat bezoldigde personeel. Op 31 juli 2017 werd het Samenwerkingsakkoord hierover door alle deelentiteiten in kwestie (Vlaamse Gemeenschap, Waals Gewest, Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie Brussel en Duitstalige Gemeenschap) ondertekend. Maar daar stopt het niet. Iedere deelentiteit moet ook nog eens formeel instemmen met de tekst van het akkoord. Het Vlaamse instemmingsdecreet is dus alvast een feit. Het treedt in werking op 8 mei 2018, de dag van publicatie.

Bron:  Decreet van 27 april 2018 houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 31 juli 2017 tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de wijziging van het koninklijk besluit van 12 augustus 1985 tot uitvoering van artikel 62, § 5, van de Algemene kinderbijslagwet en de wijziging van het koninklijk besluit van 26 maart 1965 betreffende de kinderbijslag voor bepaalde categorieën van het door de staat bezoldigd personeel alsmede voor de personeelsleden van het operationeel kader en van het administratief en logistiek kader van de korpsen van de lokale politie, BS 8 mei 2018.

Extra informatie: Samenwerkingsakkoord van 31 juli 2017 tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de wijziging van het koninklijk besluit van 12 augustus 1985 tot uitvoering van artikel 62, § 5, van de Algemene kinderbijslagwet en de wijziging van het koninklijk besluit van 26 maart 1965 betreffende de kinderbijslag voor bepaalde categorieën van het door de staat bezoldigd personeel alsmede voor de personeelsleden van het operationeel kader en van het administratief en logistiek kader van de korpsen van de lokale politie, BS 27 oktober 2017.