Ook tijdens de Corona-crisis garanderen we onze klantenservice
Wolters Kluwer volgt de ontwikkelingen
van COVID-19 op de voet.
We stellen alles in het werk om de gezondheid
en de veiligheid van onze werknemers,
hun families en onze klanten veilig te stellen
en dit zonder de dienstverlening aan onze klanten te onderbreken.

U kunt intussen onverminderd op ons blijven rekenen.
De meeste medewerkers kunnen thuis werken,
ook ons Customer Service Team.
U kan hen nog steeds tijdens de kantooruren,
elke werkdag tussen 8u30-12u30 en 13u30-16u30,
bereiken.


Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Zakboekje strafrecht 2020 (NIEUW)Praktisch werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Volledig geüpdatet en uitgebreid met nieuwe commentaarteksten (o.a. over vruchtafdrijving, grafschennis, belaging, schending van het beroepsgeheim, bijzondere vormen van oplichting, handel in menselijke organen). U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten (NIEUW)Het pas verschenen boek Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten is een gids om verantwoord om te gaan met overheidsgeld en tegelijk de kwaliteit van de aan te kopen goederen en diensten te verbeteren. Het legt de noodzakelijke handelingen uit per fase van het inkoopproces. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje politiestatuut 2020Met het Zakboekje Politiestatuut 2020 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Verkeersvademecum 2020In editie 2020 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2019. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2020Het ‘Interventiezakboekje 2020’ bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. Het hele boekje is geüpdatet en in vergelijking met editie 2019 zijn er fiches toegevoegd over 'Camerawet politie', 'Cannabis light' en 'Drones'. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Optimalisering Vlaams Wapenhandel decreet verder uitgewerkt

Nieuws - 09/05/2018
-
Auteur 
Laure Lemmens


Het Vlaams Wapenhandeldecreet kreeg vorig jaar een grondige update met nieuwigheden op het gebied van doorvoer, transparantie, handhaving, controle op het eindgebruik en verplichtingen voor erkende wapenhandelaars. Voor heel wat items uit het zogenaamde ‘Optimalisatiedecreet’ waren echter nog uitvoeringsbepalingen nodig. Die zijn eind april in het Staatsblad verschenen. Ze treden in werking op 6 mei 2018. De Vlaamse regering maakt van de gelegenheid gebruik om verder uitvoering te geven aan de Conceptnota Wapenhandel van 27 november 2015 en de resterende bepalingen van het oorspronkelijke Wapenhandeldecreet van 15 juni 2012. Een hele boterham waarvan we hieronder de voornaamste zaken kort toelichten.
Vergunning bij doorvoer met overlading
De Vlaamse regering heeft de lijst met NAVO- en Wassenaarlidstaten vastgelegd waarnaar (bijkomend aan EER-lidstaten) doorvoer met overlading wordt vrijgesteld van vergunning. Concreet geldt de vrijstelling nu voor de meeste NAVO- en Wassenaarlidstaten, maar Albanië, Mexico, Oekraïne, Rusland, Turkije en Zuid-Afrika worden nog gezien als ‘te gevoelig’. Bij die beslissing werd rekening gehouden met geldende beperkende maatregelen, de algemene toepassing van de uit- en doorvoercriteria, het exportcontrolebeleid en de behandeling van vergunningsaanvragen tijdens de voorbije jaren (zowel op Vlaams als op Europees niveau). Voor de 6 gevoelig landen blijft bij doorvoer met overlading dus systematisch een vergunning nodig. Dit hoeft niet te leiden tot systematische vergunningsweigeringen. Het moet geval per geval worden beoordeeld.
Eindgebruikersverklaring
De eindgebruikersverklaring is verder uitgewerkt. Het Wapenhandeldecreet schrijft immers voor dat een vergunningsaanvrager verplicht is om bij zijn aanvraag een verklaring van de eindgebruiker te voegen. Voor de inhoud werd verder gebouwd op het bestaande sjabloon van de eindgebruikersverklaring dat de dienst Controle Strategische Goederen sinds 2015 hanteert.
Algemene beperkende maatregelen
De procedure voor het opleggen van algemene beperkende maatregelen door de Vlaamse regering is geconcretiseerd. De Vlaamse regering kan immers algemene beperkende maatregelen nemen en voor een bepaalde periode de uitvoer van defensiegerelateerde producten naar een bepaald land of een bepaalde gebruiker verbieden. Er wordt nu uitdrukkelijk bepaald dat de regering hierover een beslissing moet nemen als ‘college’, op voorstel van de bevoegde minister. Let wel, de dienst Controle Strategische Goederen moet vooraf advies geven.
Vergunningen en rapportering
De procedures en regels met betrekking tot vergunningen en de rapporteringsregels zijn in overeenstemming gebracht met de eigenheid van globale vergunningen. Daarmee wordt rechtstreeks uitvoering gegeven aan de conceptnota waarin wordt vooropgesteld om de relevante bepalingen met betrekking tot globale vergunningen uit het Wapenhandelbesluit ‘in overeenstemming te brengen met de eigenheid van globale vergunningen als vergunningen die worden toegekend voor een onbepaalde hoeveelheid van bepaalde defensiegerelateerde producten of productcategorieën’.
Schriftelijke bevestigingen
De geldigheidstermijn van schriftelijke bevestigingen wordt verlengd van 1 naar 3 jaar. De geldigheidsduur wordt daarmee gelijkgeschakeld met deze van vergunningen.
Certificaat
De regels met betrekking tot het certificaat van de gecertificeerde persoon zijn aangepast. Onder meer met betrekking tot de vermelding van de persoonlijke verantwoordelijke personen bij de aanvraag en afhandeling van een certificaat, het internal compliance programma van de aanvrager, en de vermelding dat (naast de Veiligheid van de Staat, de federale politie en de autoriteiten van de andere lidstaten van de EU die ter zake bevoegd zijn) ook aan de Administratie der Douane en Accijnzen advies kan worden gevraagd.
Algemene vergunningen
De voorwaarden en procedures in verband met algemene vergunningen worden geoptimaliseerd. Er wordt bijvoorbeeld duidelijk gemaakt dat algemene vergunningen ook gebruikt kunnen worden voor definitieve overbrenging van niet-essentiële onderdelen van gevoelige goederen, ook als het op het moment van de voorgenomen overbrenging vaststaat dat het eindgebruik van de defensiegerelateerde producten zich zal afspelen buiten de EU en de eindgebruiker buiten de EU op dat moment niet gekend is.
Vergunningsaanvragen defensiemateriaal
De vereiste gegevens en documenten die nodig zijn bij een bij een vergunningsaanvraag voor defensiegerelateerde producten zijn verder gespecifieerd.
Voorafgaande machtiging
De vereiste van betrouwbaarheid van de aanvrager van een voorafgaande machtiging is met het Optimalisatiedecreet uitdrukkelijk ingeschreven in het Wapenhandeldecreet. Daarbij wordt uitdrukkelijk gesteld dat rekening gehouden wordt met het interne programma tot naleving van de overbrengings- en uitvoercontroleprocedure of het uitvoerbeheerssysteem van de aanvrager en met de benoeming van een verantwoordelijk directielid. Het is dan ook logisch dat daarover verplicht gegevens en documenten moeten worden voorgelegd. Dit wordt verduidelijkt.
Strategische goederen
Het besluit omvat een aantal bepalingen die wijzigingen aanbrengen in het zusterbesluit van het Wapenhandelbesluit met betrekking tot strategische goederen. Het gaat hier echter alleen over formele aanpassingen in verband met de naamsverandering van het bevoegde departement (Departement Internationaal Vlaanderen wordt Departement Buitenlandse Zaken) en de problematiek van de beslissingsbevoegdheid over vergunningsaanvragen.
6 mei 2018
Het besluit van 9 maart 2018 treedt in werking op 6 mei, 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Bron: Besluit van de Vlaamse Regering van 9 maart 2018 tot wijziging van het Wapenhandelbesluit van 20 juli 2012 en het besluit van de Vlaamse Regering van 14 maart 2014 tot regeling van de uitvoer, doorvoer en overbrenging van producten voor tweeërlei gebruik en het verlenen van technische bijstand, BS 26 april 2018.

Extra informatie:
Decreet van 30 juni 2017 tot wijziging en optimalisatie van diverse bepalingen van het Wapenhandeldecreet van 15 juni 2012, BS 3 augustus 2017.