Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Wetboek wegverkeer en wegvervoer 2018 (NIEUW)Het 'Wetboek wegverkeer en wegvervoer' is de nieuwe naam van het 'Basiswetboek wegverkeer voor de politie'. Het bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de politie en is het ook een handig hulpmiddel voor iedereen die geregeld met de verkeerswetgeving in aanraking komt. U kunt het boek meteen bestellen via de webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Zakboekje Handhaving Ruimtelijke Ordening 2018Het Zakboekje Handhaving Ruimtelijke Ordening 2018 is volledig afgestemd op de nieuwe regels van het Decreet Handhaving Omgevingsvergunning en het Handhavingsbesluit Ruimtelijke Ordening, die op 1 maart 2018 in werking zijn getreden. Met het nieuwe decreet wordt de handhaving helemaal omgegooid. Daarom werd ook het zakboekje volledig herwerkt en kreeg het een nieuwe structuur. Het is nu meer dan ooit een juridische en praktische handleiding bij de handhavingsinstrumenten. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Zakboekje strafrecht 2018De nieuwe editie van Zakboekje strafrecht werd aangepast aan alle wetswijzigingen die tot en met 15 maart 2018 gepubliceerd zijn in het Belgisch Staatsblad. Er zijn onder andere wijzigingen i.v.m. mensenhandel, woonstschennis, voorbereiding van een terroristisch misdrijf, onderschepping van niet voor het publiek toegankelijke communicatie, gedwongen huwelijk, het binnendringen in havengebieden en interne hacking. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Optimalisering Vlaams Wapenhandel decreet verder uitgewerkt

Nieuws - 09/05/2018
-
Auteur 
Laure Lemmens


Het Vlaams Wapenhandeldecreet kreeg vorig jaar een grondige update met nieuwigheden op het gebied van doorvoer, transparantie, handhaving, controle op het eindgebruik en verplichtingen voor erkende wapenhandelaars. Voor heel wat items uit het zogenaamde ‘Optimalisatiedecreet’ waren echter nog uitvoeringsbepalingen nodig. Die zijn eind april in het Staatsblad verschenen. Ze treden in werking op 6 mei 2018. De Vlaamse regering maakt van de gelegenheid gebruik om verder uitvoering te geven aan de Conceptnota Wapenhandel van 27 november 2015 en de resterende bepalingen van het oorspronkelijke Wapenhandeldecreet van 15 juni 2012. Een hele boterham waarvan we hieronder de voornaamste zaken kort toelichten.
Vergunning bij doorvoer met overlading
De Vlaamse regering heeft de lijst met NAVO- en Wassenaarlidstaten vastgelegd waarnaar (bijkomend aan EER-lidstaten) doorvoer met overlading wordt vrijgesteld van vergunning. Concreet geldt de vrijstelling nu voor de meeste NAVO- en Wassenaarlidstaten, maar Albanië, Mexico, Oekraïne, Rusland, Turkije en Zuid-Afrika worden nog gezien als ‘te gevoelig’. Bij die beslissing werd rekening gehouden met geldende beperkende maatregelen, de algemene toepassing van de uit- en doorvoercriteria, het exportcontrolebeleid en de behandeling van vergunningsaanvragen tijdens de voorbije jaren (zowel op Vlaams als op Europees niveau). Voor de 6 gevoelig landen blijft bij doorvoer met overlading dus systematisch een vergunning nodig. Dit hoeft niet te leiden tot systematische vergunningsweigeringen. Het moet geval per geval worden beoordeeld.
Eindgebruikersverklaring
De eindgebruikersverklaring is verder uitgewerkt. Het Wapenhandeldecreet schrijft immers voor dat een vergunningsaanvrager verplicht is om bij zijn aanvraag een verklaring van de eindgebruiker te voegen. Voor de inhoud werd verder gebouwd op het bestaande sjabloon van de eindgebruikersverklaring dat de dienst Controle Strategische Goederen sinds 2015 hanteert.
Algemene beperkende maatregelen
De procedure voor het opleggen van algemene beperkende maatregelen door de Vlaamse regering is geconcretiseerd. De Vlaamse regering kan immers algemene beperkende maatregelen nemen en voor een bepaalde periode de uitvoer van defensiegerelateerde producten naar een bepaald land of een bepaalde gebruiker verbieden. Er wordt nu uitdrukkelijk bepaald dat de regering hierover een beslissing moet nemen als ‘college’, op voorstel van de bevoegde minister. Let wel, de dienst Controle Strategische Goederen moet vooraf advies geven.
Vergunningen en rapportering
De procedures en regels met betrekking tot vergunningen en de rapporteringsregels zijn in overeenstemming gebracht met de eigenheid van globale vergunningen. Daarmee wordt rechtstreeks uitvoering gegeven aan de conceptnota waarin wordt vooropgesteld om de relevante bepalingen met betrekking tot globale vergunningen uit het Wapenhandelbesluit ‘in overeenstemming te brengen met de eigenheid van globale vergunningen als vergunningen die worden toegekend voor een onbepaalde hoeveelheid van bepaalde defensiegerelateerde producten of productcategorieën’.
Schriftelijke bevestigingen
De geldigheidstermijn van schriftelijke bevestigingen wordt verlengd van 1 naar 3 jaar. De geldigheidsduur wordt daarmee gelijkgeschakeld met deze van vergunningen.
Certificaat
De regels met betrekking tot het certificaat van de gecertificeerde persoon zijn aangepast. Onder meer met betrekking tot de vermelding van de persoonlijke verantwoordelijke personen bij de aanvraag en afhandeling van een certificaat, het internal compliance programma van de aanvrager, en de vermelding dat (naast de Veiligheid van de Staat, de federale politie en de autoriteiten van de andere lidstaten van de EU die ter zake bevoegd zijn) ook aan de Administratie der Douane en Accijnzen advies kan worden gevraagd.
Algemene vergunningen
De voorwaarden en procedures in verband met algemene vergunningen worden geoptimaliseerd. Er wordt bijvoorbeeld duidelijk gemaakt dat algemene vergunningen ook gebruikt kunnen worden voor definitieve overbrenging van niet-essentiële onderdelen van gevoelige goederen, ook als het op het moment van de voorgenomen overbrenging vaststaat dat het eindgebruik van de defensiegerelateerde producten zich zal afspelen buiten de EU en de eindgebruiker buiten de EU op dat moment niet gekend is.
Vergunningsaanvragen defensiemateriaal
De vereiste gegevens en documenten die nodig zijn bij een bij een vergunningsaanvraag voor defensiegerelateerde producten zijn verder gespecifieerd.
Voorafgaande machtiging
De vereiste van betrouwbaarheid van de aanvrager van een voorafgaande machtiging is met het Optimalisatiedecreet uitdrukkelijk ingeschreven in het Wapenhandeldecreet. Daarbij wordt uitdrukkelijk gesteld dat rekening gehouden wordt met het interne programma tot naleving van de overbrengings- en uitvoercontroleprocedure of het uitvoerbeheerssysteem van de aanvrager en met de benoeming van een verantwoordelijk directielid. Het is dan ook logisch dat daarover verplicht gegevens en documenten moeten worden voorgelegd. Dit wordt verduidelijkt.
Strategische goederen
Het besluit omvat een aantal bepalingen die wijzigingen aanbrengen in het zusterbesluit van het Wapenhandelbesluit met betrekking tot strategische goederen. Het gaat hier echter alleen over formele aanpassingen in verband met de naamsverandering van het bevoegde departement (Departement Internationaal Vlaanderen wordt Departement Buitenlandse Zaken) en de problematiek van de beslissingsbevoegdheid over vergunningsaanvragen.
6 mei 2018
Het besluit van 9 maart 2018 treedt in werking op 6 mei, 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Bron: Besluit van de Vlaamse Regering van 9 maart 2018 tot wijziging van het Wapenhandelbesluit van 20 juli 2012 en het besluit van de Vlaamse Regering van 14 maart 2014 tot regeling van de uitvoer, doorvoer en overbrenging van producten voor tweeërlei gebruik en het verlenen van technische bijstand, BS 26 april 2018.

Extra informatie:
Decreet van 30 juni 2017 tot wijziging en optimalisatie van diverse bepalingen van het Wapenhandeldecreet van 15 juni 2012, BS 3 augustus 2017.