Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Wetboek wegverkeer en wegvervoer 2018 (NIEUW)Het 'Wetboek wegverkeer en wegvervoer' is de nieuwe naam van het 'Basiswetboek wegverkeer voor de politie'. Het bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de politie en is het ook een handig hulpmiddel voor iedereen die geregeld met de verkeerswetgeving in aanraking komt. U kunt het boek meteen bestellen via de webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Zakboekje Handhaving Ruimtelijke Ordening 2018Het Zakboekje Handhaving Ruimtelijke Ordening 2018 is volledig afgestemd op de nieuwe regels van het Decreet Handhaving Omgevingsvergunning en het Handhavingsbesluit Ruimtelijke Ordening, die op 1 maart 2018 in werking zijn getreden. Met het nieuwe decreet wordt de handhaving helemaal omgegooid. Daarom werd ook het zakboekje volledig herwerkt en kreeg het een nieuwe structuur. Het is nu meer dan ooit een juridische en praktische handleiding bij de handhavingsinstrumenten. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Zakboekje strafrecht 2018De nieuwe editie van Zakboekje strafrecht werd aangepast aan alle wetswijzigingen die tot en met 15 maart 2018 gepubliceerd zijn in het Belgisch Staatsblad. Er zijn onder andere wijzigingen i.v.m. mensenhandel, woonstschennis, voorbereiding van een terroristisch misdrijf, onderschepping van niet voor het publiek toegankelijke communicatie, gedwongen huwelijk, het binnendringen in havengebieden en interne hacking. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Wat betekent de fusie van Vlaamse gemeenten voor onze hulpverleningszones?

Nieuws - 12/04/2018
-
Auteur 
Laure Lemmens


Op 1 januari 2019 zullen heel wat Vlaamse gemeenten vrijwillig samensmelten. Zo fuseren Waarschoot, Lovendegem en Zomergem tot ‘Lievegem’, Kruishouten en Zingem worden ‘Kruisem’ en Overpelt en Neerpelt smelten samen tot ‘Pelt’. Maar welke impact heeft zo’n fusie nu op de werking van de hulpverleningszones? Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon legt het uit in een omzendbrief.
Drie mogelijke situaties
Er kunnen zich 3 situaties voordoen met verschillende gevolgen voor de zones, hun werking en hun territoriale indeling:
situatie 1: fusie van 2 of meer gemeenten die binnen dezelfde zone liggen;
situatie 2: fusie van 2 of meer gemeenten die in een verschillende zone liggen;
situatie 3: fusie van zones (naar aanleiding van een fusie op niveau van de gemeenten of zelfs los hiervan).
De gevolgen en de te ondernemen acties zijn voor iedere situatie anders. Er zijn evenwel een aantal gelijklopende stappen.
Stap 1
De gemeenten die gaan fuseren, moeten een akkoord vinden over de hulpverleningszone waarvan ze deel zullen uitmaken.
Naargelang de situatie waarin de gemeenten zich bevinden, betekent dit het volgende:
situatie 1: bij een fusie van gemeenten binnen dezelfde gemeente, is er geen probleem. De fusiegemeente is immers de rechtsopvolger van de fuserende gemeenten en blijft dus in dezelfde zone. Mocht de fusiegemeente na haar oprichting van zone willen veranderen, geldt de gewone procedure.
situatie 2: er moet snel worden beslist tot welke hulpverleningszone de fusiegemeente zal behoren. De territoriale indeling van de hulpverleningszones moet immers worden gewijzigd en dat duurt lang. Die tijd moet men incalculeren wetende dat de nieuwe territoriale indeling van de hulpverleningszones op hetzelfde moment in werking moet treden als de gemeentelijke fusie.
situatie 3: in situaties waarbij hulpverleningszones fuseren, eist de Wet op de Civiele Veiligheid dat de betrokken zones samen een gezamenlijk voorstel tot fusie indienen bij de Koning. Daarna moet het provinciaal raadgevend comité samenkomen om advies te geven over de nieuwe indeling van de zones. Op basis van dat advies volgt een KB tot aanpassing van de indeling. De datum van inwerkingtreding van dit KB is de datum waarop de nieuwe hulpverleningszone wordt ingericht. Maar ook dit vraagt heel wat tijd waar nu al mee moet worden rekening gehouden. Jambon vraagt dan ook dat het advies van het provinciaal comité rond is op 31 mei 2018.
Stap 2
De zoneraad en het zonecollege zullen opnieuw moeten worden samengesteld én er zal een nieuwe voorzitter moeten worden aangeduid.
Maar er zijn ook implicaties voor het stemmen van de gemeentelijke dotatie en de goedkeuring van de begroting van de hulpverleningszone. Bovendien moet ook rekening worden gehouden met lopende zaken waarin de gemeenten of zones verkeren.
Gemeenten die van zone veranderen gaan best over tot ambtshalve overdracht van de brandweerpost op hun grondgebied, het materieel en het personeel zodat deze post vanaf de eerste dag operationeel kan zijn. Hiervoor is een wijziging van de Wet Civiele Veiligheid vereist. Ook bij fusies van hulpverleningszones zijn er tal van wettelijke verplichtingen die moeten worden nageleefd. Denk aan het vacant verklaren van mandaatfuncties, de ontbinding van de fuserende zones, de eindafrekening van de fuserende zones, enz.
Niet wachten op wetswijziging
De betrokken gemeenten en zones moeten niet wachten op de wijzigingen aan de Wet Civiele Veiligheid. Het is van belang dat de zones de eerste stap in de procedure (m.b.t. de territoriale indeling van de hulpverleningszones) zo snel mogelijk afwerken.

Bron:  Omzendbrief van 9 maart 2018. - Impact van de fusies van gemeenten op de hulpverleningszones. - Instructies en stappenplan, BS 28 maart 2018.