Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Verkeersspecialist (nu -15% voor nieuwe abonnees)Verkeersspecialist is hét maandelijkse vakblad voor mobiliteitsprofessionals in Vlaanderen en Brussel. Neem nu een abonnement via de webshop en krijg 15% korting.

Verkeersvademecum 2019 (NIEUW)Het Verkeersvademecum is een zakboekje op maat van elke politiebeambte die verkeersovertredingen verbaliseert. In editie 2019 zijn alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2018. Er zijn o.a. wijzigingen inzake vervoer van goederen (massa), lading en ladingzekering, inning en consignatie (ladingzekering, technische eisen), rijbewijs (opleiding), OI graden, alcohol en drugs in het verkeer, kentekenplaten, schoolstraat. U kunt het boek meteen bestellen via de webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Zakboekje politiestatuut 2019 (NIEUW)Met het Zakboekje Politiestatuut 2019 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. Deze editie is helemaal bijgewerkt tot en met 1 september 2018. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Interventiezakboekje 2019 (NIEUW)Het ‘Interventiezakboekje 2019’ bestaat uit 69 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. Het hele boekje is geüpdatet en in vergelijking met editie 2018 is er een fiche toegevoegd over 'Bijzondere Opsporingsmethoden met betrekking tot ICT en afluisteren'. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Hervorming Wapenwet gepubliceerd: nieuwe regularisatieperiode voor vergunningsplichtige wapens in 2018

Nieuws - 12/01/2018
-
Auteur 
Laure Lemmens


De federale Wapenwet krijgt een grondige update. Met als meest opvallende maatregel een nieuwe regularisatieperiode voor vergunningsplichtige wapens. In 2018 krijgen mensen die een niet-vergund vuurwapen bezitten, een allerlaatste kans om dat wapen te registreren zonder risico op strafvervolging. Ze krijgen de mogelijkheid om alsnog een vergunning aan te vragen of om hun wapen af te staan aan de politie, te verkopen of te laten neutraliseren.
Nieuwe regularisatieperiode in 2018
Tussen 2006 en 2008 werd al eens zo’n regularisatieperiode georganiseerd. Met groot succes want er zijn toen ongeveer 200.000 wapens aangegeven. De eigenaars ervan hebben een vergunning gekregen of de wapens zijn geneutraliseerd of vernietigd. Desondanks circuleren er op dit moment nog tienduizenden onbekende vuurwapens in ons land. Die vormen in diverse opzichten een mogelijk gevaar voor de openbare veiligheid. Het is van cruciaal belang dat de overheid, en dan vooral de gerechtelijke instanties en de veiligheidsdiensten weten wie een vuurwapen heeft om gepast te kunnen reageren, bijvoorbeeld bij huiszoekingen.
De wetgever heeft dan ook beslist om burgers opnieuw de kans te geven om deze wapens aan te geven, in ruil voor een vrijstelling van strafrechtelijke vervolging. In 2018 kunnen ze een vergunning aanvragen, de wapens verkopen, ze laten neutraliseren of er afstand van doen. Wie deze allerlaatste kans niet grijpt en geen aangifte doet, riskeert een gevangenisstraf van 1 maand tot 5 jaar en een geldboete van 100 tot 25.000 euro (of 1 van deze straffen).
De wetgever creëert alvast een basis voor deze regularisatieperiode. Er is echter nog een KB nodig met specifieke details én een concrete datum van inwerkingtreding! Die staat immers niet in de wet. De wetgever geeft wel een deadline mee: uiterlijk op 1 maart 2018 moet het startschot zijn gegeven. Nu is ook al duidelijk dat aangiftes gedaan na 31 december 2018, onontvankelijk zullen zijn.
Geen vrije verkoop meer van kogelladers
Maar de hervorming stopt niet bij de invoering van een nieuwe regularisatieperiode. De wetgever komt nog met een pak andere nieuwigheden.
In eerste instantie wordt een belangrijke lacune in de Wapenwet weggewerkt: volgens de huidige bepalingen kan immers iedereen zonder enige beperking kogelladers kopen. Een belangrijke tekortkoming die opdook tijdens een terreuronderzoek: criminele handlangers konden zich blijkbaar op een perfect legale manier bij wapenhandelaars bevoorraden van laders voor automatische geweren. En dat kan niet de bedoeling zijn. De bepaling wordt daarom aangepast: binnenkort zullen kandidaat-kopers een geldige wapenvergunning moeten voorleggen, alvorens ze kogelladers kunnen kopen voor de wapens die ze bezitten. Let wel, wapenbezitters zullen niet massaal een afzonderlijke vergunning voor laders moeten gaan aanvragen: de wettige titel voor wapenbezit zal volstaan voor het bezit van de bijhorende laders (op enkele zeer beperkte uitzonderingen na).
Maar ook deze bepaling vereist een uitvoeringsbesluit. Het is immers nog niet duidelijk vanaf wanneer de nieuwe regels zullen gelden. De wetgever legt wel een deadline op: 1 januari 2019. De nieuwe procedure kan dus vroeger in werking treden, mét overgangsbepalingen.
Nieuwe criteria voor aanvraag wapenvergunning
De criteria om een wapenvergunning te krijgen, worden aangepast: in sommige gevallen wordt het moeilijker om een vergunning te krijgen, in andere stelt de wetgever zich voortaan soepeler op.
Vanaf 22 januari 2018 zijn aanvragen voor een wapenvergunning of een vergunning als wapenhandelaar onontvankelijk wanneer ze afkomstig zijn van personen die veroordeeld zijn tot een correctionele hoofdgevangenisstraf van 5 jaar of meer of van personen die als dader of medeplichtige veroordeeld zijn wegens een van de misdrijven uit Boek II, titels Ibis (genocide) en Iter (terroristische misdrijven) van het Strafwetboek of van personen die geïnterneerd zijn, geen wapenvergunning of vergunning als wapenhandelaar meer aanvragen. Conform de huidige bepalingen zijn aanvragen van personen die veroordeeld zijn voor ‘een criminele straf’ onontvankelijk. Maar door de wet van 5 februari 2016 zijn alle misdaden correctionaliseerbaar geworden waardoor de term ‘criminele straf’ niet meer alle zwaarwichtigste misdrijven dekt.
De wetgever vult trouwens ook de lijst aan met veroordelingen die automatisch leiden tot een onontvankelijke aanvraag. Wie veroordeeld wordt als dader of mededaders wegens één inbreuken op volgende bepalingen ziet zijn aanvraag meteen in de prullenbak verdwijnen:
de nieuwe bepalingen inzake externe beveiliging van kernmateriaal en ander radioactief materiaal (art. 488ter tot 488quinquies Strafwetboek);
de wet van 24 februari 1921 op de verdovende middelen;
het samenwerkingsakkoord betreffende de chemische wapens en de gewestelijke decreten over de invoer, uitvoer, doorvoer en overdracht van civiele wapens en defensiegerelateerde producten.
Maar de wetgever stelt zich vanaf dezelfde dag soepeler op ten aanzien van mensen die veroordeeld zijn wegens misdrijven waarvoor de rechter slechts een lage geldboete heeft opgelegd (maximum 500 euro, ongeacht welk deel van die boete effectief of met uitstel is opgelegd en zonder rekening te houden met opdeciemen). het is ‘onevenredig’ dat een veroordeling tot zo’n lage straf ertoe leidt dat de overtreder van rechtswege en voor altijd (behoudens eerherstel) wordt belet wapenhandelaar, verzamelaar of tussenpersoon te zijn. Zij kunnen vanaf 22 januari probleemloos een aanvraag indienen. De gouverneur kan deze dossiers wel nog steeds ten gronde onderzoeken en kan erkenningen weigeren als hij een gevaar voor de openbare orde vaststelt.
In het verlengde daarvan worden ook de criteria versoepeld die gelden om als particulier een vergunningsplichtig wapen voorhanden te hebben. Wie veroordeeld wordt tot een correctionele geldboete van 500 euro of minder, een werkstraf of een autonome probatiestraf, kan in tegenstelling tot vroeger nog steeds een wapen voorhanden hebben. Maar let wel, de gouverneur heeft ook hier de mogelijkheid om te weigeren. De nieuwe regeling geldt niet voor terrorisme en genocide.
Verlengde minderjarigheid
Tegen 1 september 2019 dooft de rechtsfiguur van verlengde minderjarigheid uit. Deze groep moet dus vanaf die datum worden geschrapt uit de Wapenwet. In plaats daarvan wordt een onbekwaamverklaring voorzien. De vrederechter zal zich voortaan, bij het bevelen van een beschermingsmaatregel, moeten uitspreken over de bekwaamheid van een persoon om het beroep van wapenhandelaar, - verzamelaar of tussenpersoon uit te oefenen. Hiervoor wordt trouwens ook het Burgerlijk Wetboek aangepast.
Nieuwe voorwaarden voor jagers die wapen uitlenen
Houders van een jachtverlof, een sportschutterslicentie en een vergunning tot het voorhanden hebben van een vuurwapen mogen aan elkaar vuurwapens uitlenen. In de toekomst gebeurt dat onder nieuwe voorwaarden: uitlenen wordt bijvoorbeeld beperkt tot 6 maanden. Bovendien zal iedere keer dat een wapen voor een periode langer dan een maand wordt uitgeleend, aangifte moeten worden gedaan bij de politiediensten of de bevoegde gouverneur. De wetgever wordt dus wat strenger.
Maar er zijn ook versoepelingen om makkelijker een wapen voor een erg korte periode uit te lenen (bijvoorbeeld voor een schiettest).
Heel wat nieuwigheden op dit gebied. Die evenwel nog niet in werking treden. Een uitvoeringsbesluit zal meer duidelijkheid brengen.
Jager mag wapen langer houden na verval jachtverlof
Jagers mogen hun wapen (zonder munitie) nog een tijdje houden nadat hun jachtverlof is vervallen. Momenteel is die periode beperkt tot 3 jaar. Maar dat blijkt in de praktijk veel te kort. De wetgever trekt de termijn daarom op tot 10 jaar. Maar voegt een bijkomende voorwaarde in: na 5 jaar moet de jager onderworpen worden aan een controle van zijn strafrechtelijke antecedenten.
Wapenbeurzen
De Koning krijgt de mogelijkheid om de voorwaarden vast te leggen op basis waarvan de minister van Justitie wapenbeurzen kan toelaten.
Vervoer van vuurwapens
De veiligheidsvoorwaarden voor het vervoer van wapens wordt uit de wet geschrapt. Al die voorwaarden zullen worden gebundeld in het KB van 24 april 1997.
Bestraffing
Bepaalde inbreuken die begaan zijn door particulieren worden voortaan lichter bestraft dan inbreuken gepleegd door personen erkend als wapenhandelaar of tussenpersoon. De wetgever acht dat gepast wegens hun hoedanigheid en het grote aantal wapens dat ze op grond van hun erkenning voorhanden kunnen hebben. Het gaat onder meer over overtredingen met betrekking tot de documenten die de uitlener en de ontlener van een wapen moeten kunnen voorleggen en de veiligheidsvoorwaarden waaraan het opslaan, het vervoer, het voorhanden hebben en het verzamelen van wapens of munitie onderworpen zijn.
Maar let op, in geval van kwaad opzet of bijzondere herhaling geldt voortaan een hogere bestraffing.
Verboden wapens
Voorwerpen en stoffen die geen echte wapens zijn, maar doorgaans wel als dusdanig worden beschouwd (bv. sportartikelen) worden niet langer intrinsiek als verboden beschouwd, alleen wanneer ze duidelijk werden omgevormd, gewijzigd of vermengd om als wapen te worden gebruikt en worden gedragen met het kennelijk voornemen voor het toebrengen van lichamelijk letsel aan of het bedreigen van personen.

Bron: Wet van 7 januari 2018 tot wijziging van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens en van het Burgerlijk Wetboek, BS 12 januari 2018.